Saati Evvaru

Saati Evvaru lyrics

Saati Evvaru lyrics, సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో telugu christian song lyrics. This song is written and sung by Joel n Bob, Samarpan D Worship Band Official team. Click on the tabs below to view the content Telugu Lyrics English Lyrics Video సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలోసమానులెవ్వరూ ఇహ పరములో (2)యోగ్యత లేని నాపై దేవామితిలేని కృప చూపినిరాశే మిగిలిన ఈ జీవితంలోనిరీక్షణనిచ్చావు …

Read More
Nee Prema Entho Madhuram

Nee Prema Entho Madhuram lyrics

Nee Prema Entho Madhuram song lyrics నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం యేసయ్యా telugu christians song lyrics. This song is sung by Mrs. Nissy Paul wife of Rev. Emmanuel Paul, Christ Temple, Vijayawada. This song a quite famous song which is sunbg by most of the telugu speaking christians. This song holds great meaning, Lord you have…

Read More
Neeve Naa Praanamu

Neeve Naa Praanamu lyrics

Neeve Naa Praanamu lyrics, chords, నీవే నా ప్రాణము telugu song. This is a worship song sung by most of the telugu speaking people across the world. song literally means “You are my life, my everything ” and i will never forget you love. Click on the Tabs below to view your content English Lyrics Telugu…

Read More
Maarani Devudavu Neevenayyaa

Maarani Devudavu Neevenayyaa lyrics

Maarani Devudavu Neevenayyaa lyrics, మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా telugu christian song lyrics. This song is taken from Prabhu Deva Audio Ministries, Music by JK Christopher. Click on the tabs below to view content Telugu Lyrics English Lyrics Video మారని దేవుడవు నీవేనయ్యామరుగై ఉండలేదు నీకు యేసయ్యా (2)సుడులైనా సుడిగుండాలైనా – వ్యధలైనా వ్యాధి బాధలైనామరుగై ఉండలేదు నీకు యేసయ్యా (2)        …

Read More