లివింగ్ హోప్

లివింగ్ హోప్, Living Hope christian song lyrics. Lyricist: Phil Wickham
Translators: Paul & Sowbhagya

Telugu Lyrics:

మన మధ్యన దూరం ఎంతో ఎత్తైనది
మేమెక్కలేనంత ఎత్తైన పర్వతం
నిరాశలో మేము నీ వైపు చూచి
నీ నామములో విడుదలను ప్రకటించితిమి
అంధకారము తొలగించి
మా ఆత్మను రక్షించి
నీ ప్రేమతో మమ్ము నింపినావయ్యా
పరిపూర్ణమైనది నీవు రచియించిన అంతం
యేసు ప్రభూ నీవే మా నిరీక్షణ

ఊహలకు అందనిది నీ కరుణ కటాక్షం
మాపై కురిపించితివి సమృద్ధిగను
యుగయుగములకు రాజా నీ మహిమను విడచి
మా శాప భారము నీవే భరియించితివి
నీ సిలువలో మేము పొందితిమి క్షమాపణ
మేము నీవారిగా మార్చబడితిమి
సుందరుడా యేసయ్యా మేము నీ వారము
యేసు ప్రభూ నీవే మా నిరీక్షణ

హల్లెలూయా ప్రభువా నిన్నే స్తుతియింతున్
హల్లెలూయా నీవు మరణము గెలిచితివి
నీ నామంలో రక్షణను
మాకు విజయమునిచ్చితివి
యేసు ప్రభూ నీవే మా నిరీక్షణ (2)

నీవు లేచిన ఉదయాన నెరవేరెను వాగ్ధానం
నిర్జీవ శరీరం శ్వాసించెనుగా
నిశ్శబ్దములో నుండి నీవు పలికిన జయభేరి
“ఓ మరణమా నీ జయమెక్కడ?” (2)
యేషువా నీకే జయమెప్పుడు

హల్లెలూయా ప్రభువా నిన్నే స్తుతియింతున్
హల్లెలూయా నీవు మరణము గెలిచితివి
నీ నామంలో రక్షణను
మాకు విజయమునిచ్చితివి
యేసు ప్రభూ నీవే మా నిరీక్షణ (2)
యేసు ప్రభూ నీవే మా నిరీక్షణ – (2)

English Lyrics

Mana Madhyana Dooram Entho Etthainadi
Memekkalenantha Etthaina Parvatham
Niraashalo Memu Nee Vaipu Choochi
Nee Naamamulo Vidudalanu Prakatinchithimi
Andhakaaramu Tholaginchi
Maa Aathmanu Rakshinchi
Nee Prematho Mammu Nimpinaavayyaa
Paripoornamainadi Neevu Rachiyinchina Antham
Yesu Prabhu Neeve Maa Nireekshana

Oohalaku Andanidi Nee Karuna Kataaksham
Maapai Kuripinchithivi Samruddhiganu
Yugayugamulaku Raajaa Nee Mahimanu Vidachi
Maa Shaapa Bhaaramu Neeve Bhariyinchithivi
Nee Siluvalo Memu Pondithimi Kshamaapana
Memu Neevaarigaa Maarchabadithimi
Sundarudaa Yesayyaa Memu Nee Vaaramu
Yesu Prabhu Neeve Maa Nireekshana

Hallelujah Prabhuvaa Ninne Sthuthiyinthun
Hallelujah Neevu Maranamu Gelichithivi
Nee Naamamlo Rakshana
Maaku Vijayamunichchithivi
Yesu Prabhu Neeve Maa Nireekshana (2)

Neevu Lechina Udayaana Neraverenu Vaagdhaanam
Nirjeeva Shareeram Shwaasinchenugaa
Nishshabdhamulo Nundi Neevu Palikina Jayabheri
“O Maranamaa Nee Jayamekkada?” (2)
Yeshuvaa Neeke Jayameppudu

Hallelujah Prabhuvaa Ninne Sthuthiyinthun
Hallelujah Neevu Maranamu Gelichithivi
Nee Naamamlo Rakshananu
Maaku Vijayamunichchithivi
Yesu Prabhu Neeve Maa Nireekshana (2)
Yesu Prabhu Neeve Maa Nireekshana – (2)

Video:

#లివింగ్ హోప్ #LivingHope #lyrics #Worship #GospelSong #PhilWickham

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul