Aananda Yaathra lyrics

Aananda Yaathra lyrics, ఆనంద యాత్ర telugu christian song lyrics. This song is sung by Bro. Yesanna, the Founder and President of ‘Hosanna Ministries’, was a God chosen vessel. He was endowed with several spiritual gifts. He has been in the ministry for over 40 years as a well known preacher, pastor, singer and lyricist. He has planted more than 1,300 + churches in Andhra, Telangana, Tamilnadu, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra,  Kerala, Delhi, Gujarat, Goa and  across other states in India and other countries like Canada, South Africa, America and many more. He was used mightily by God both nationally and internationally.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్

ఆనంద యాత్ర
ఇది ఆత్మీయ యాత్ర
యేసుతో నూతన
యెరుషలేము యాత్ర
మన.. యేసుతో నూతన
యెరుషలేము యాత్ర              ||ఆనంద యాత్ర||

యేసుని రక్తము
పాపములనుండి విడిపించెను (2)
వేయి నోళ్ళతో స్తుతించినను
తీర్చలేము ఆ ఋణమును (2)    ||ఆనంద యాత్ర||

రాత్రియు పగలును
పాదములకు రాయి తగలకుండా (2)
మనకు పరిచర్య చేయుట కొరకై
దేవదూతలు మనకుండగా (2)     ||ఆనంద యాత్ర||

కృతజ్ఞత లేని వారు
వేలకొలదిగ కూలినను (2)
కృపా వాక్యమునకు సాక్షులమై
కృప వెంబడి కృప పొందెదము (2) ||ఆనంద యాత్ర||

ఆనందం ఆనందం
యేసుని చూచే క్షణం ఆసన్నం
ఆత్మానంద భరితులమై
ఆగమనాకాంక్షతో సాగెదం     ||ఆనంద యాత్ర||

Lyricist: Hosanna Ministries

Aananda Yaathra
Idi Aathmeeya Yaathra
Yesutho Noothana
Yerushalemu Yaathra
Mana.. Yesutho Noothana
Yerushalemu Yaathra   ||Aananda Yaathra||

Yesuni Rakthamu
Paapamulanundi Vidipinchenu (2)
Veyi Nollatho Sthuthinchinanu
Theerchalemu Aa Runamunu (2)              ||Aananda Yaathra||

Raathriyu Pagalunu
Paadamulaku Raayi Thagalakunda (2)
Manaku Paricharya Cheyuta Korakai
Deva Doothalu Manakundagaa (2)           ||Aananda Yaathra||

Kruthagnatha Leni Vaaru
Velakoladiga Koolinanu (2)
Krupaa Vaakyamunaku Saakshulamai
Krupa Vembadi Krupa Pondedamu (2)      ||Aananda Yaathra||

Aanandam Aanandam
Yesuni Chooche Kshanam Aasannam (2)
Aathmaananda Bharithulamai
Aagamanaakaankshatho Saagedam (2)    ||Aananda Yaathra||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Check out the best deals in Amazon via amazon.in/shop/onewaytheonlyway

Aananda Yaathra song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

Thank you, Check out the best deals in Amazon via amazon.in/shop/onewaytheonlyway

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Aananda Thaila abhishekamu song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#hosanna #yesannasongs #christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary