Deva Naa Deva lyrics

Deva Naa Deva lyrics, దేవా నా దేవా telugu lyrics, song, lyrics, telugu lyrics, english lyrics. This song is sung by Samarpan D Band, They are forever grateful to Jesus who has given us his life so that we live for eternity. This song is sung by most of the telugu speaking people across the world.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దేవా నా దేవా – నీవే నా కాపరి
నీ ప్రేమ నీ క్షమా – ఎంతో గొప్పది (2)
ఆరాధింతును హృదయాంతరంగములో
స్తుతించెదను నీ పాద సన్నిధిలో (2)
నీవే కదా దేవుడవు – (2)
దేవా యేసు దేవా (4)        ||దేవా||

పాపము నుండి విడిపించినావు
పరిశుద్ధుని చేసి ప్రేమించినావు (2)
నీవే కదా దేవుడవు – (2)

దేవా యేసు దేవా (4)        ||దేవా||

పరిశుద్ధాత్మను నాలో నింపావు
మట్టి దేహమును మహిమతో నింపావు (2)
నీవే కదా దేవుడవు – (2)
దేవా యేసు దేవా (4)        ||దేవా||

Deva Naa Deva – Neeve Naa Kaapari
Nee Prema Nee Kshama – Entho Goppadi (2)
Aaraadhinthunu Hrudayaantharangamulo
Sthuthinchedanu Nee Paada Sannidhilo (2)
Neeve Kadaa Devudavu – (2)
Devaa Yesu Devaa (4)        ||Deva||

Paapamu Nundi Vidipinchinaavu
Parishuddhuni Chesi Preminchinaavu (2)
Neeve Kadaa Devudavu – (2)
Devaa Yesu Devaa (4)        ||Deva||

Parishuddhaathmanu Naalo Nimpaavu
Matti Dehamunu Mahimatho Nimpaavu (2)
Neeve Kadaa Devudavu – (2)
Devaa Yesu Devaa (4)        ||Deva||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Deva Naa Deva

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Pinterest :https://in.pinterest.com/madhuym2012