Devunike Mahima lyrics

Devunike Mahima lyrics దేవునికే మహిమ telugu christian song lyrics. This song is sung by Rev. Dr. Apostle Ranjith Ophir garu, song is taken from “Songs of Zion“.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దేవునికే మహిమ (2)
యుగయుగములు కలుగును గాక (2)       ||దేవునికే||

దేనికి దేవుడు శిల్పియు నిర్మాణకుడో (2)
దానికి మనలను వారసుల జేసెను (2)
వందనములు చెల్లింతుము (2)       ||దేవునికే||

నిలవరమైనది మనకిల లేదని (2)
వల్లభుడు స్థిరపరచెను పరమందు (2)
చెల్లించి స్తుతులను పూజింతుము (2)       ||దేవునికే||

సీయోను పురమగు దేవుని నగరుకు (2)
సొంపుగ తెచ్చెను తన కృప ద్వారానే (2)
స్తోత్ర గీతములను పాడెదము (2)       ||దేవునికే||

శుద్ధ సువర్ణముతో అలంకరింపబడిన (2)
ముత్యాల గుమ్మముల పురమందు జేర్చెను (2)
ముదమారగను ప్రణుతింతుము (2)       ||దేవునికే||

Devunike Mahima (2)
Yugayugamulaku Kalugunu Gaaka (2)        ||Devunike||

Deniki Devudu Shilpiyu Nirmaanakudo (2)
Daaniki Manalanu Vaarasula Jesenu (2)
Vandanamulanu Chellinthumu (2)        ||Devunike||

Nilavaramainadi Manakila Ledani (2)
Vallabhudu Sthiraparachenu Paramandu (2)
Chellinchi Sthuthulanu Poojinthumu (2)        ||Devunike||

Seeyonu Puramagu Devuni Nagaruku (2)
Sompuga Thechchenu Thana Krupa Dwaaraane (2)
Sthothra Geethamulanu Paadedamu (2)        ||Devunike||

Shudhdha Suvarnamutho Alankarimpabadina (2)
Muthyaala Gummamula Puramandu Jerchenu (2)
Mudamaaraganu Pranuthinthumu (2)        ||Devunike||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Devunike Mahima lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul