Emi Unna Lekunna lyrics

Emi Unna Lekunna lyrics, యేమివున్న లేకున్నా యేసు నందే ఆనంధింతును, song, lyrics, telugu lyrics, english lyrics. This song is written by pastor. Suman. అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్షచెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెట్లు కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱ్ఱెలు దొడ్డిలో లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను..Tune & Lyrics by Bro.Suman. This song is song by Pastor. Ravinder vottepu

Click on the Tabs to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఏమి ఉన్నా లేకున్నా
ఎవరు నాకు లేకున్నా (2)
యేసు నందే ఆనందింతును
యేసయ్యనే ఆరాధింతును (2)
ఆనందింతును ఆరాధింతును (2)
యేసు నందే ఆనందింతును
యేసయ్యనే ఆరాధింతును (2)

మందలో గొర్రెలు లేకున్ననూ
శాలలో పశువులు లేకున్ననూ (2)
ఏమి నాకు లేకున్నా
కష్ట కాలమందైనా (2)        ||యేసునందే||

ద్రాక్షా చెట్లు ఫలించుకున్ననూ
అంజూరపు చెట్లు పూయకున్ననూ (2)
ఏమి నాకు లేకున్నా
నష్ట సమయమందైనా (2)        ||యేసునందే||

Emi Unnaa Lekunnaa
Evaru Naaku Lekunnaa (2)
Yesu Nande Aanandinthunu
Yesayyane Aaraadhinthunu (2)
Aanandinthunu Aaraadhinthunu (2)
Yesu Nande Aanandinthunu
Yesayyane Aaraadhinthunu (2)

Mandalo Gorrelu Lekunnanu
Shaalalo Pashuvulu Lekunnanu (2)
Emi Naaku Lekunnaa
Kashta Kaalamandainaa (2)        ||Yesu Nande||

Draakshaa Chetlu Phalinchakunnanu
Anjoorapu Chetlu Pooyakunnanu (2)
Emi Naaku Lekunnaa
Nashta Samayamandainaa (2)        ||Yesu Nande||

What so ever, even if i have anything or not i will rejoice in the name of the Lord. This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Emi Unna Lekunna

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul