Evaru Nannu Cheyi lyrics

Evaru Nannu Cheyi lyrics, ఎవరు నన్ను చేయి విడచిన telugu christian song lyrics. Taken from Andhra kristhava Keerthanalu hymnal book, this song basically talks about Worshipping the Lord with instruments and getting closer to Him as I am!

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
యేసు చేయి విడువడు (2)
చేయి విడువడు (3)
నిన్ను చేయి విడువడు

తల్లి ఆయనే తండ్రి ఆయనే (2)
లాలించును పాలించును (2) ||ఎవరు||

వేదన శ్రమలూ ఉన్నప్పుడల్లా (2)
వేడుకొందునే కాపాడునే (2) ||ఎవరు||

రక్తము తోడ కడిగి వేసాడే (2)
రక్షణ సంతోషం నాకు ఇచ్చాడే (2) ||ఎవరు||

ఆత్మ చేత అభిషేకించి (2)
వాక్యముచే నడుపుచున్నాడే (2) ||ఎవరు||

Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
Yesu Cheyi Viduvadu (2)
Cheyi Viduvadu (3)
Ninnu Cheyi Viduvadu

Thalli Aayane Thandri Aayane (2)
Laalinchunu Paalinchunu (2) ||Evaru||

Vedana Shramalu Unnappudallaa (2)
Vedukondune Kaapaadune (2) ||Evaru||

Rakthamu Thoda Kadigi Vesaade (2)
Rakshana Santhosham Naaku Ichchaade (2) ||Evaru||

Aathma Chetha Abhishekinchi (2)
Vaakyamuche Nadupuchunnaade (2) ||Evaru ||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Evaru Nannu Cheyi song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#EvaruNannuCheyiVidachinan #YesuCheyiViduvadu #CheyiViduvadu #Berchmans #DrBettySandesh #ChristianSongLyrics #teluguClosingHymnals #christianHymns #TeluguPostludeSongs #andhraKristhavaKeerthanalu #christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway