Nee Krupa Chalunu lyrics

Nee Krupa Chalunu lyrics నీ కృప చాలును song lyrics, telugu lyrics, english lyrics. Rev. Dr. Raj Prakash Paul is a glorious worship leader, songwriter, evangelist, Pastor, Multi-Talented, Musician, Recording Engineer, Music Producer and Cinematographer. He as lot of gospel albums like Ankitam(2007), Veekshana(2008), Prakshalana(2009), Nitya Nibhandhana(2012), Prardhana (2016).

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నీ కృప చాలును
నీ ప్రేమ చాలును
నీవు నాకు తోడుంటే చాలును యేసు (2)

నీవు లేని జీవితం అంధకార బంధురం (2)
నీవు నాకు తోడుంటే చాలును యేసు (2)

శోధనలు ఎన్నియో వేదనలు ఎన్నియో
నన్ను కృంగదీయు సంకటములెన్నియో (2)
నీ ప్రేమ వర్షం నా స్థితిని మార్చెగా (2)
నా జీవితాంతము నీలోనే నిలిచెదన్
నా జీవితాంతము నీతోనే నడిచెదన్
నీవు నాకు తోడుంటే చాలును యేసు (2)

నా ప్రేమ గీతం – నా దీన ప్రార్ధన
నా హృదయ ఆలాపన అందుకో దేవా (2)
నిను పోలి నేను ఈ లోకమందు
నీ సాక్షిగాను నీ మహిమ చాటెదన్ (2)
నీ దివ్య వాక్యం ఈ జగాన చాటెదన్
నీ ఆత్మ అభిషేకం నాకు నొసగు దేవా (2)
నా ప్రేమ గీతం – నా దీన ప్రార్ధన
నా హృదయ ఆలాపన అందుకో దేవా (2)

Nee Krupa Chaalunu
Nee Prema Chaalunu
Neevu Naaku Thodunte Chaalunu Yesu (2)
Neevu Leni Jeevitham Andhakaara Bandhuram (2)
Neevu Naaku Thodunte Chaalunu Yesu (2)

Shodhanalu Enniyo Vedhanalu Enniyo
Nannu Krungadeeyu Sankatamulenniyo (2)
Nee Prema Varsham Naa Sthithini Maarchegaa (2)
Naa Jeevithaanthamu Neelone Nilichedhan
Naa Jeevithaanthamu Neethone Nadichedhan
Neevu Naaku Thodunte Chaalunu Yesu (2)

Naa Prema Geetham – Naa Dheena Praardhana
Naa Hrudaya Aalaapana Anduko Devaa (2)
Ninu Poli Nenu Ee Lokamandu
Nee Saakshigaanu Nee Mahima Chaatedhan (2)
Nee Divya Vaakyam Ee Jagaana Chaatedhan
Nee Aathma Abhishekam Naaku Nosagu Devaa (2)
Naa Prema Geetham – Naa Dheena Praardhana
Naa Hrudaya Aalaapana Anduko Devaa (2)

God has blessed him with three children, Two Son’s and a Daughter. He as established The Lords Church(TLC) in Hyderabad, where thousands of believers attend the service and are blessed by the word from God.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Nee Krupa Chalunu

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul