Sthothrinchedamu lyrics

Sthothrinchedamu lyrics, స్తోత్రించెదము telugu christian song lyrics, songs of Zion.

Telugu Lyrics:

స్తోత్రించెదము దైవకుమారుని – నూతన జీవముతో (2)
నిరంతరము మారని రాజును – ఘనంబు చేయుదము (2)

యేసు మా రక్షకుడు – కల్మషము లేనివాడు (2)
సమస్తమును కలిగిన యేసు ప్రభునకే హల్లెలూయ (2)

భయంకరమైన భీతిని గొల్పెడు – జిగట ఊబినుండి (2)
బలమైన హస్తముతో నన్ను ఎత్తి – బండపై స్థిరపరచెన్ (2)     ||యేసు||

కనుపాపగ నను కాయు ప్రభుండు – కునుకడు నిద్రించడు (2)
తనచేతిలో ననుచెక్కిన ప్రభువును చేరి స్తుతించెదము (2)     ||యేసు||

తల్లిదండ్రియు యెడబాసినను – విడువక కాయును (2)
ఎల్లప్పుడు నేను భజియించెదను – వల్లభుడేసు ప్రభున్ (2)     ||యేసు||

ఆత్మీయ పోరాటమునకు ప్రభువు – ఆత్మశక్తినిచ్చెన్ (2)
స్తుతియు నీకే ఘనతయు నీకే – యుగయుగములలోన (2)     ||యేసు||

English Lyrics:

Sthothrinchedamu Daiva Kumaaruni – Noothana Jeevamutho (2)
Nirantharamu Maarani Raajunu – Ghanambu Cheyudamu (2)

Yesu Maa Rakshakudu – Kalmashamu Lenivaadu (2)
Samasthamunu Kaligina Yesu Prabhunake Hallelujah (2)

Bhayankaramaina Bheethini Golpedu – Jigata Oobhinundi (2)
Balamaina Hasthamutho Nannu Etthi – Bandapai Sthiraparachen (2)        ||Yesu||

Kanupaapaga Nanu Kaayu Prabhundu – Kunukadu Nidrinchadu (2)
Thana Chethilo Nanu Chekkina Prabhuvunu Cheri Sthuthinchedamu (2)        ||Yesu||

Tallidandriyu Yedabasinanu – Viduvaka Kaayunu (2)
Ellappudu Nenu Bhajiyinchedanu – Vallabhudhesu Prabhun (2)        ||Yesu||

Aathmeeya Poraatamunaku Prabhuvu – Aathmashakthinichchen (2)
Sthuthiyu Neeke Ghanathayu Neeke – Yugayugamulalona (2)        ||Yesu||

Video:

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Sthothrinchedamu #SthothrinchedamuSong #SthothrinchedamuLyrics #SthothrinchedamuChristianSong #SongsOfZion #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #ZionSongs

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please click on the notification button on bottom right corner on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc