Aakasama Aalakinchuma

Aakasama Aalakinchuma lyrics

Aakasama Aalakinchuma lyrics ఆకాశమా ఆలకించుమా telugu christian song. This song is written by Madhu and is a great song of correction in christian world. Click on the Tabs below to view the content Telugu Lyrics English Lyrics Video పాట రచయిత: మధు ఆకాశమా ఆలకించుమాభూమీ చెవియొగ్గుమా (2)అని దేవుడు మాటలడుచున్నాడుతన వేదన నీతో చెబుతున్నాడు (2)        ||ఆకాశమా|| నేను పెంచిన నా…

Read More