Aascharyamaina Prema

Aascharyamaina Prema lyrics

Aascharyamaina Prema lyrics, chords, ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ telugu christian song lyrics. Telugu Lyrics English Lyrics Chords Audio/Video ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ – కల్వరిలోని ప్రేమమరణము కంటె బలమైన ప్రేమదినన్ను జయించె నీ ప్రేమ (2)   ||ఆశ్చర్యమైన|| 1. పరమును వీడిన ప్రేమ – ధరలో పాపిని వెదకిన ప్రేమనన్ను కరుణించి ఆదరించి సేదదీర్చి నిత్య జీవమిచ్చే      ||ఆశ్చర్యమైన|| 2. పావన యేసుని ప్రేమ – సిలువలో పాపిని మోసిన ప్రేమనాకై మరణించి…

Read More