Aathma Varsham Maapai 

Aathma Varsham Maapai lyrics

Aathma Varsham Maapai lyrics, ఆత్మ వర్షము మాపై కురిపించుము telugu christian song lyrics. This song is sung by Pastor. Paul Emmanuel and from the team Young Holy Team. Click on the Tabs below to view the content Telugu Lyrics English Lyrics Video ఆత్మ వర్షము మాపై కురిపించుముకడవరి ఉజ్జీవం మాలో రగిలించుము (2)నీ ఆత్మతో సంధించుముఅభిషేకంతో నింపుమునీ అగ్నిలో మండించుమువరాలతో నింపుము (2)   …

Read More