Abrahamu Isaku Yakobunaku

Abrahamu Isaku Yakobunaku lyrics

Abrahamu Isaku Yakobunaku song lyrics అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు దేవుడవు telugu christian song lyrics. This is a good christian song and is a quite famous song sung by most the of the telugu speaking people. Click on the tabs below to view the content Telugu Lyrics English Lyrics Video అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు దేవుడవు(యేసయ్యా) భూ రాజులందరికి భూ…

Read More