Adugudi Meeku Ivvabadunu

Adugudi Meeku Ivvabadunu

Adugudi Meeku Ivvabadunu lyrics, అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును telugu christian song lyrics. Album: “Yesuke Maa Tharam” Lyrics & Composition: Dr. Samraj Saladi (Director- Open Door Ministries) Click on the tabs below to view the content Telugu Lyrics English Lyrics Video అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడునువెదకుడి మీకు దొరుకును (2)తట్టుడి మీకు తీయబడును (2)అని యేసుడు మీతో చెప్పుచుండగాఅడగక వెదకక తట్టక తిరుగుచుందురాతిరుగుచుందురా మీరు తిరుగుచుందురా  …

Read More