Advitheeya Sathya Devaa

Advitheeya Sathya Devaa lyrics

Advitheeya Sathya Devaa lyrics, అద్వితీయ సత్య దేవా వందనం telugu christian song lyrics. Click on the Tabs below to view the content Telugu lyrics English Lyrics Video వందనమయ్యా వందనమయ్యా యేసు నాథావందనం వందనం వందనం అద్వితీయ సత్య దేవా వందనం – వందనంపరమ తండ్రి పావనుండా వందనం – వందనందివ్య పుత్రా యేసు నాథా వందనం – వందనంపావనాత్మా శాంతి దాతా వందనం – వందనం (2)హల్లెలూయా హల్లెలూయా…

Read More