Naakai Cheelchabadda Yo

Naakai Cheelchabadda Yo

Naakai Cheelchabadda Yo lyrics నాకై చీల్చబడ్డ యో telugu christian good friday song. written by Augustus Montague Toplady from Andhra Kristhava Keerthanalu hymnal book. Click on the tabs below to view the content Telugu Lyrics English Lyrics Video నాకై చీల్చబడ్డ యోనా యనంత నగమానిన్ను దాగి యందున్నచేను మీర బారెడురక్త జలధారలాశక్తి గ్రోలగా నిమ్ము నేను నాదు శక్తిచేనిన్ను గొల్వజాలనుకాల మెల్ల నేడ్చినన్వేళా…

Read More