Aahaa Yemaanandam lyrics

Aahaa Yemaanandam lyrics, ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము Telugu christian song lyrics. This song is sung by Hebron Doctrine christians.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము
చెప్ప శక్యమా (2)
ఆహా మా రాజగు యేసు మా వృజినముల
మన్నించి వేసెను (2)          ||ఆహా||

ముదముతో నాడుచు కూడుచు పాడుచు
ఆర్భాటించెదము (2)
వెదకుచు వచ్చిన యేసును హృదయాన
కోరి స్తుతింతుము (2)          ||ఆహా||

అక్షయుడగు ప్రేమతో రక్షణ బాకాను
గ్రహించినందున (2)
రక్షకుడు యేసును గూర్చి మా సాక్ష్యము
నిశ్చయముగా నిత్తుము (2)       ||ఆహా||

తెల్లంగి వాద్యము స్వర్ణ కిరీటము
మేడపై జయ జెండాల్ (2)
ఉల్లాసించి మంటి నుండి మింట కేగిన
రాజున్ స్తుతింతుము (2)        ||ఆహా||

Aahaa Yemaanandam Aahaa Yemaanandamu
Cheppa Shakyamaa (2)
Aahaa Maa Raajagu Yesu Maa Vrujinamula
Manninchi Vesenu (2)       ||Aahaa||

Mudamutho Naaduchu Kooduchu Paaduchu
Aarbhatinchedamu (2)
Vedakuchu Vachchina Yesunu Hrudayaana
Kori Sthuthinthumu (2)     ||Aahaa||

Akshayudagu Prematho Rakshana Baakaanu
Grahinchinanduna (2)
Rakshakudu Yesunu Goorchi Maa Saakshyamu
Nischayamuga Niththumu (2)        ||Aahaa||

Thellangi Vaadyamu Swarna Kireetamu
Medapai Jaya Jendaal (2)
Ullaasinchi Manti Nundi Minta Kegina
Raajun Sthuthinthumu (2)       ||Aahaa||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Aahaa Yemaanandam song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Aahaa Yemaanandam #ఆహా యేమానందం ఆహా యేమానందము #HebronSongs #HebronTeluguSongs #HebronZionSongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #BerchmanSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway