Anudinamu Prabhuni lyrics

Anudinamu Prabhuni lyrics, అనుదినము ప్రభుని స్తుతియించెదము telugu christian song lyrics. Lyrics: Dr. K. Wilson, Tune: Vinod Sirra. This song was released for the first time on stage in Jeevana Jyothi Suvartha Vutsavaalu, Narsapur. Keyboard #1: Shubhanand, Keyboard #2: Aaseesh Ziegen, Rhythm: Bobby Vedala, Bass: Antony, Sax: Joji Voice: Pitta Naveen

Click on the Tabs below the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

అనుదినము ప్రభుని స్తుతియించెదము
అనుక్షణము ప్రభుని అనంత ప్రేమను
అల్లుకుపోయేది ఆర్పజాలనిది
అలుపెరగనిది ప్రభు ప్రేమ (2)       ||అనుదినము||

ప్రతి పాపమును పరిహరించి
శాశ్వత ప్రేమతో క్షమియించునది
నా అడుగులను సుస్థిరపరచి
ఉన్నత స్థలమున నింపునది (2)      ||అల్లుకుపోయేది||

ప్రతి రేపటిలో తోడై నిలిచి
సిలువ నీడలో బ్రతికించినది
స్వర్గ ద్వారము చేరు వరకు
మాకు ఆశ్రయమిచ్చునది (2)       ||అల్లుకుపోయేది||

Anudinamu Prabhuni Sthuthiyinchedamu
Anukshanamu Prabhuni Anantha Premanu
Allukupoyedi Aarpajaalanidi
Aluperaganidi Prabhu Prema (2)      ||Anudinamu||

Prathi Paapamunu Pariharinchi
Shaashwatha Prematho Kshamiyinchunadi
Naa Adugulanu Susthiraparachi
Unnatha Sthalamuna Nimpunadi (2)      ||Allukupoyedi||

Prathi Repatilo Thodai Nilichi
Siluva Needalo Brathikinchinadi
Swarga Dwaaramu Cheru Varaku
Maaku Aashrayamichchunadi (2)      ||Allukupoyedi||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best christian site in the christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices.

Anudinamu Prabhuni lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Anudinamu Prabhuni  #అనుదినము ప్రభుని స్తుతియించెదము #AnudinamuPrabhuni  #lyrics #chords #అనుదినముప్రభునిస్తుతియించెదము #guitarChords #pianoChords #Dr.K.Wilson #GadachinaKaalamkrupalomammu#christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #YesannaSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway #ChristianChords