Anya Janulela lyrics

Anya Janulela lyrics అన్యజనులేల లేచి telugu christian song english. This song is taken from the book of Songs of Zion which is quite sung by telugu speaking christians.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

అన్యజనులేల లేచి
గల్లత్తు చేయు-చున్నారు – అన్యజనులేల
జనములేల వ్యర్థమైన
దాని తలంచుచున్నవి (2)           ||అన్యజనులేల||

భూలోక రాజులు లేచి
వారేకముగా ఆలోచించి – భూలోక రాజులు
వారి పాశములను తెంపి
పారవేయుద మనుచున్నారు (2)           ||అన్యజనులేల||

ఆకాశ వాసుండు వారిని
అపహసించుచున్నాడు నవ్వి – ఆకాశ వాసుండు
వారలతో పల్కి కోపముతో
వారిని తల్లడిల్ల చేయును (2)           ||అన్యజనులేల||

పరిశుద్ధమైన నాదు
పర్వతమగు సీయోను మీద – పరిశుద్ధమైన
నారాజు నాసీనునిగా జేసి
యున్నానని సెలవిచ్చెను (2)           ||అన్యజనులేల||

కట్టడ వివరింతు నాకు
యిట్లు చెప్పెను యెహోవాయందు – కట్టడ వివరింతు
నీవు నా కుమారుడవు
నిన్ను నేను కనియున్నాను (2)           ||అన్యజనులేల||

నన్ను అడుగుము నీకు
జనముల భూమిని స్వాస్థ్యముగా – నన్ను అడుగుము
దిగంతముల వరకు
స్వాస్థ్యముగా నొసంగెదను నీకు (2)           ||అన్యజనులేల||

ఇనుప దండముతో నీవు
వారిని నలుగగొట్టెదవు – ఇనుప దండముతో
కుండను పగులగొట్టునట్లు
వారిని పగులగొట్టెదవు (2)           ||అన్యజనులేల||

ఓ రాజులారా మీరు
జ్ఞానవంతులై యుండుడి – ఓ రాజులారా
ఓ భూపతులారా మీరు
నాభోద నొందుడి నేడే (2)           ||అన్యజనులేల||

Anya Janulela Lechi
Gallatthu Cheyu-chunnaaru – Anya Janulela
Janamulela Vyardhamaina Daani Thalanchuchunnavu – (2)

Bhoo Loka Raajulu Lechi
Vaarekamugaa Aalochinchi – Bhoo Loka Raajulu
Vaari Paashamulanu Thempi
Paaraveyuda Manuchunnaaru (2)        ||Anya Janulela||

Aakaasha Vaasundu Vaarini
Apahasinchuchunnaadu Navvi – Aakaasha Vaasundu
Vaaralatho Palki Kopamutho
Vaarini Thalladilla Cheyunu (2)        ||Anya Janulela||

Parishuddhamaina Naadu
Parvathamagu Seeyonu Meeda – Parishuddhamaina
Naaraaju Naaseenunigaa Jesi
Yunnaanani Selavichchenu (2)        ||Anya Janulela||

Kattada Vivarinthu Naaku
Yitlu Cheppenu Yehovaa Yandu – Kattada Vivarinthu
Neevu Naa Kumaarudavu
Ninnu Nenu Kaniyunnaanu (2)        ||Anya Janulela||

Nannu Adugumu Neeku
Janamula Bhoomini Swaasthyamugaa – Nannu Adugumu
Diganthamula Varaku
Swaasthyamugaa Nosangedanu Neeku (2)        ||Anya Janulela||

Inupa Dandamutho Neevu
Vaarini Nalugagottedavu – Inupa Dandamutho
Kundanu Pagulagottunatlu
Vaarini Pagulagottedavu (2)        ||Anya Janulela||

O Raajulaaraa Meeru
Gnaanavanthulai Yundudi – O Raajulaaraa
O Bhoopathulaaraa Meeru
Naabodha Nondudi Nede (2)        ||Anya Janulela||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Anya Janulela lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww