Aradhanaku Yogudu lyrics

Aradhanaku Yogudu lyrics, ఆరాధనకు యోగ్యుడా, song, telugu lyrics, english lyrics. This song is written by Pastor. Jyothi Raju, sung by Jali Abhraham, composed by : Jyothi Raju. Pastor Jyothi raju garu is a tremendous worship leader, god has anointed his voice while he worships, God bless jyothi raju anna and his ministry.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

పాట రచయిత: జ్యోతి రాజు

ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదను
నీ మేలులను మరువకనే ఎల్లప్పుడు స్తుతి పాడెదను (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)
నీ మేలులకై ఆరాధన – నీ దీవెనకై ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)

దినమెల్ల నీ చేతులు చాపి
నీ కౌగిలిలో కాపాడుచుంటివే (2)
నీ ప్రేమ నీ జాలి నీ కరుణకై
నా పూర్ణ హృదయముతో సన్నుతింతును (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)
నీ ప్రేమకై ఆరాధన – నీ జాలికై ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)

ధనవంతులుగా చేయుటకు
దారిద్య్రత ననుభవించినావు (2)
హెచ్చించి ఘనపరచిన నిర్మలాత్ముడా
పూర్ణాత్మ మనస్సుతో కొనియాడెదను (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)
నీ కృప కొరకై ఆరాధన – ఈ స్థితి కొరకై ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)          ||ఆరాధనకు||

Lyricist: Jyothi Raju

Aaraadhanaku Yogyudaa Nithyamu Sthuthiyinchedanu
Nee Melulanu Maruvakane Ellappudu Sthuthi Paadedanu (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)
Nee Melulakai Aaraadhana – Nee Deevenakai Aaraadhana (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)

Dinamella Nee Chethulu Chaapi
Nee Kougililo Kaapaaduchuntive (2)
Nee Prema Nee Jaali Nee Karunakai
Naa Rotha Hrudayamutho Sannuthinthunu (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)
Nee Premakai Aaraadhana – Nee Jaalikai Aaraadhana (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)

Dhanavanthulugaa Cheyutaku
Daaridryatha Nanubhavinchinaavu (2)
Hechchinchi Ghanaparachina Nirmalaathmudaa
Poornaathma Manassutho Koniyaadedanu (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)
Nee Krupa Korakai Aaraadhana – Ee Sthithi Korakai Aaraadhana (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)           ||Aaraadhanaku||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Aradhanaku Yogudu

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Pinterest :https://in.pinterest.com/madhuym2012