Avatarinchina deva lyrics

Avatarinchina deva lyrics, అవతరించిన దేవా ఆద్యంతము telugu christian song lyrics. Written by Dr. RRK Murthy garu and sung by Vignan Das Gangula, Music composed by Rapaka.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

అవతరించిన దేవా ఆద్యంతము లేనివాడా
అక్షయుడా పాపుల రక్షకుడ విమోచకుడా //2//
నమో నమో నమస్తుభ్యం – నమామి మహా ప్రభో
క్రీస్తు దేవా మహా రాజా – విస్తార యశశోభిత
 
1. వున్నవాడనేవాడ అన్నీ సృజించినవాడా
నన్ను మమ్ములనందరిని – మన్నాతో పోషించేవాడా//2//
మన్నాతో పోషించేవాడా..
 నమో నమో నమస్తుభ్యం – నమామి మహా ప్రభో
క్రీస్తు నాధా కృపా సింధు- దేవ పుత్ర విమోచక
 
2. కాపరివై కాచేవాడ – పాపము తొలగించేవాడ
సైతానును జయించినవాడా – మృతులను బ్రతికించేవాడా //2//
మృతులను బ్రతికించేవాడా..
నమో నమో నమస్తుభ్యం – నమామి మహా ప్రభో
రాజ రాజా మహా తేజ – తేజోమయ పరమాత్మ దేవా
అవతరించిన దేవా ఆద్యంతము లేనివాడా
అక్షయుడా పాపుల రక్షకుడ విమోచకుడా //2//

Avatarinchina deva adyantamu lenivaada
Akshayuda paapula rakshakuda vimochakuda //2//
Avatarinchina deva adyantamu lenivaada
Akshayuda paapula rakshakuda vimochakuda //2//
Namo namo namastubhyam – Namaami mahaprabho
Kreesthu deva maha raaja – visthaara yasasobhita
 
1. Vunnavaadanevaada – Anne srujinchinavaada
Nannu mammulanandarini – Mannato poahinchevaada //2//
Mannato poahinchevaada ..
Namo namo namastubhyam – Namaami mahaprabho
Kreesthu naadha krupa Sindhu – Devaputra vimochaka..
 
2. Kaaparivai kaachevaada – Mrutulanu bratikinchevaada
Saitaanunu jayinchinavaada – Mrutulanu bratikinchevaada //2//
Mrutulanu bratikinchevaada..
Namo namo namastubhyam – Namaami mahaprabho
Raaja raaja maha teja – Tejomaya paramaatma deva
 
Avatarinchina deva adyantamu lenivaada
Akshayuda paapula rakshakuda vimochakuda //2//

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best christian site in the christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc

Avatarinchina deva song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Avatarinchina deva #వేచియున్నా న #AvatarinchinaDevaSongLyrics #AvatarinchinaDevaRRKMurthy #lyrics #chords #guitarChords #Hebron Telugu songs #HebronSongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #YesannaSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway #ChristianChords #onewaytheonlyway.com