Deenuda Ajeyuda lyrics

Deenuda Ajeyuda lyrics, దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా telugu christian song lyrics. ॥ Hosanna Ministries 2021 New Song Pas. JOHN WESLEY.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా
పూజ్యుడా పరిపూర్ణుడా ఆనంద నిలయమా } 2
జీవదాతవు నీవని శృతిమించి పాడనా
జీవధారవు నీవని కానుకనై పూజించనా } 2
అక్షయ దీపము నీవే నా రక్షణ శృంగము నీవే
స్వరార్చన చేసిద నీకే నా స్తుతులర్పించెద నీకే || దీనుడా ||

సమ్మతిలేని సుడిగుండాలే ఆవరించగా
గమనములేని పోరాటాలే తరుముచుండగా
నిరుపేదనైన నాయెడల సందేహమేమి లేకుండా
హేతువేలేని ప్రేమ చూపించి సిలువచాటునే దాచావు } 2
సంతోషము నీవే అమృత సంగీతము నీవే
స్తుతిమాలిక నీకే వజ్రసంకల్పము నీవే || దీనుడా ||

సత్య ప్రమాణము నెరవేర్చుటకే మార్గదర్శివై
నిత్యనిబంధన నాతో చేసిన సత్యవంతుడా
విరిగి నలిగిన మనస్సుతో హృదయార్చనే చేసేద
కరుణనీడలో కృపావాడలో నీతో ఉంటే చాలయ్యా } 2
కర్తవ్యము నీవే కనుల పండుగ నీవేగా
విశ్వాసము నీవే విజయశిఖరము నీవేగా || దీనుడా ||

ఊహకందని ఉన్నతమైనది దివ్యనగరమే
స్పటికము పోలిన సుందరమైనది నీరాజ్యమే
ఆ నగరమే లక్ష్యమై మహిమాత్మతో నింపినావు
అమరలోకాన నీసన్నిధిలో క్రొత్త కీర్తనే పాడెదను} 2
ఉత్సాహము నీవే నయనోత్సవం నీవేగా
ఉల్లాసము నీలో ఊహలపల్లకి నీవేగా || దీనుడా ||

Deenuda ajaeyuda aadarana kiranama
Poojyuda paripoornudaa aanandha nilayamaa
Jeevadhathavu neevani sruthiminchi paadanaa
Jeevadhaaravu neevani kaanukanai poojinchanaa
Akshaya deepamu neevae naa rakshana Srungamu neevae
Swaraarchana chesidha neeke naa stutularpincheda neeke || Deenuda ||

Sammatilaeni sudigundaalae aavarinchagaa
Gamanamulaeni poraataale tarumuchundagaa
Nirupaedanaina naayedala sandehamaemi lekundaa
Hethuvelaeni prema choopinchi siluvachaatune daachaavu
Hethuvelaeni prema choopinchi siluvachaatune daachaavu
Santhoshamu neeve amrtha sangeetamu neevae
Stutimaalika neeke vajrasankalpamu neeve || Deenuda ||

Satya pramaanamu neraverchutakae maargadarsivai
Nityanibandhana naato chesina satyavanthuda
Virigi naligina manassutho hrudhayaarchane cheseda
Karunaneedalo krupaavaadalo neeto unte chaalayyaa
Kartavyamu neevae kanula panduga neevegaa
Visvaasamu neevae vijayasikharamu neevegaa || Deenuda ||

Oohakandani unnatamainadi divyanagaramae
Spatikamu polina sundaramainadi neeraajyamae
Aa nagaramae lakshyamai mahimaatmato nimpinaavu
Amaralokaana neesannidhilo krotha keerthane paadhedanu
Uthsaahamu neevae nayanothsavam neevaega
Ullaasamu neelo oohalapallaki neevega || Deenuda ||

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Deenuda Ajeyuda song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#hosanna #yesannasongs #christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway