Deva Maa Kutumbamu lyrics

Deva Maa Kutumbamu lyrics, దేవా మా కుటుంబము Telugu Christian song lyrics. Original singer is unknown but this song is sung by most of the Christian’s especially at the prayer gathering’s. 

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దేవా మా కుటుంబము నీ సేవకే అంకితము
ఈ శాప లోకానా నీ సాక్షులుగ నిలువ
నీ ఆత్మతో నింపుమా నీ ఆత్మతో నింపుమా
దేవా మా కుటుంబము నీ సేవకే అంకితము

1. కాపరి మా యేసు ప్రభువే కొదువేమి లేదు మాకు
మాకేమి భయము మాకేమి దిగులు నీకే వందనములయ్య
లోబడి జీవింతుము లోపంబులు సవరించుము
లోకాశలువీడి లోకంబులోన నీమందగా ఉందుము

2. సమృద్ధి జీవంబును సమృద్ధిగా మాకింమ్ము
నెమ్మదిగల ఇల్లు నిమ్మళమగు మనస్సు ఇమ్మహిలో మాకిమ్మయ్య
ఇమ్ముగ దయచేయుము గిన్నెనిండిన అనుభవము
ఎన్నో కుటుంబాల ధన్యులుగా చేయంగ మమ్ములను బలపరచుము

3. ఏ కీడు రాకుండగా కాపాడుము మాపిల్లలను
లోకాదుర వ్యసనముల తాకుడులేకుండ దాచుము నీచేతులలో
వోలీవ మొక్కల వలెను ధ్రాక్ష తీగలను పోలి
ఫలసంపదలతోను కలకాలము జీవించ కురిపించుము నీదీవెనలన్

4. పెంపార జేయుము మాలో సొంపుగ నీఘన ప్రేమన్
నింపుమ హృదయముల శాంతిభాగ్యంబులతొ సంతసంబుగ సాగెదము
వింతైన నీప్రేమను అంతట ప్రకటింతుము
కొంతకాలమే మేము ఉందుము లోకానా చెంతచేరగ కోరెదము

Deva Ma Kutumbamu Ne Sevake Ankitam
Ee Saapa Lokhana Ne Sakshuluga Niluva
Ne Aathma Tho Nimpuma Ne Aathma Tho Nimpuma
Deva Ma Kutumbamu Ne Sevake Ankitam

1. Kapari Ma Yesuve Prabhuve Kodhuvemi Ledhu Maku
Makemi Bayamu Makemi Dhigulu Neke Vandhanamulayya
Lobadi Jeevinthumu Lopambhulu Savarinchumu
Lokashalu Vedi Lokambhulona Ne Mandhaga Vundhumu

2. Samvrudhi Jeevambhunu Samuvrudhiga Makimmu
Nemmadhi Gala Illu Nimmalamagu Manasu Immahilo Makuimmaya
Immuga Daya Cheyumu Ginne Nindina Anubhavamu
Enjoy Kutumbala Dhanyulu Ga Cheyanga Mammulanu Balaparachumu

3. Ee Kedu Rakundaga Kapadumu Ma Pillalanu
Lokha Dhurvasanamula Thragudu Lekunda Dachumu Nee Chethulalo
Ooliva Mokkala Valenu Dhraksha Theegalanu Police
Phala Sampadhalathonu Kalakalamu Jeevincha Kurupinchuma Nee Devenalan

4. Pempara Jeyumu Malo Sampuga Ne Ghana Premann
Nimpuma Ma Hrudayamula Shanthi Bhagyambhulatho Santasambhuga Sagedhamu
Vintaina Ne Premanu Anthata Prakatinthumu
Kontha Kalame Memu Vundhumu Lokhana Chentha Cheraga Koredhamu

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Deva Maa Kutumbamu song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Deva Maa Kutumbamu Lyrics #దేవా మా కుటుంబము Lyrics #oldChristianSongs #familychristiansongs #ChristianSongLyrics #teluguClosingHymnals #christianHymns #TeluguPostludeSongs #christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway