Devaa Nee Aathmanu lyrics

Devaa Nee Aathmanu lyrics, దేవా నీ ఆత్మను నా నుండి telugu christian song lyrics. Voice, Lyrics and Music by: Dino in the year 2020.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దేవా నీ ఆత్మను నా నుండి
నువ్వు తీసివేయకుమా
నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను
నువ్వు త్రోసివేయకుమా (2)
నీ దృష్టి యెదుటనే
చెడుతనము చేసియున్నాను
పాపిని అని ఒప్పుకొని
క్షమాపణ కోరుచున్నాను
నీవే నీవే కరుణామయుడవు నీవే
నీవే నీవే ప్రేమామయుడవు నీవే     ||దేవా||

నీ వెలుగుతో నను నింపిననూ
చీకటినే కోరుకున్నాను (2)
నా కళ్ళు నీవు తెరిచిననూ
గ్రుడ్డివాడిలా నడుచుకున్నాను      ||నీ దృష్టి||

నీ ఆత్మతో నను నింపిననూ
శరీరమునే తృప్తిపరిచాను (2)
ఆత్మచేత నడిపించబడక
శరీరాశలలో మునిగాను       ||నీ దృష్టి||

Devaa Nee Aathmanu Naa Nundi
Nuvvu Theesiveyakumaa
Nee Sannidhilo Nundi Nannu
Nuvvu Throsiveyakumaa (2)
Nee Drushti Yedutane
Cheduthanamu Chesiyunnaanu
Paapini Ani Oppukoni
Kshamaapana Koruchunnaanu
Neeve Neeve Karunaamayudavu Neeve
Neeve Neeve Premaamayudavu Neeve      ||Devaa||

Nee Velugutho Nanu Nimpinanu
Cheekatine Korukunnaanu (2)
Naa Kallu Neevu Therichinanu
Gruddivaadilaa Naduchukunnaanu      ||Nee Drushti||

Nee Aathmatho Nanu Nimpinanu
Shareeramune Thrupthiparichaanu (2)
Aathmachetha Nadipinchabadaka
Shareeraashalalo Munigaanu      ||Nee Drushti||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Devaa Nee Aathmanu song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#DevaaNeeAathmanu #DevaaNeeAathmanuSong #DevaaNeeAathmanuLyrics #DevaaNeeAathmanuChristianSong #TeluguSongs #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.

Visit our site: Eternal Food For Life