Dushtula Aalochana lyrics

Dushtula Aalochana lyrics దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక lyrics telugu christian song. This song is taken from the book of Songs of Zion which is quite sung by telugu speaking christians. This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. 

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక (2)
పాపుల మార్గములయందు నిలిచి యుండక (2)

అపాహసించునట్టి ప్రజలు కూర్చుండెడు (2)
ఆ చోట కూర్చుండక యుండువాడే ధన్యుడు (2)

యెహోవా ధర్మశాస్త్రమందు ఆనందించుచు (2)
ఎల్లప్పుడు ధ్యానము చేయువాడే ధన్యుడు (2)

కాలువ నీటి యోర నతడు నాటబడి తన (2)
కాలమున ఫలించు చెట్టు వలె యుండును (2)

ఆకు వాడని చెట్టువలె నాతడుండును (2)
ఆయన చేయునదియెల్ల సఫలమగును (2)

దుష్ట జనులు ఆ విధముగా నుండక (2)
పొట్టువలె గాలికి చెదరగొట్టబడుదురు (2)

న్యాయ విమర్శ సభలయందు దుష్ట జనులు (2)
నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు (2)

నీతిమంతుల మార్గము యెహోవ ఎరుగును (2)
నడుపును దుష్టుల దారి నాశనమునకు (2)          ||దుష్టుల||

Dushtula Aalochana Choppuna Naduvaka (2)
Paapula Maargamulayandu Nilichi Yundaka (2)

Apaahasinchunatti Prajalu Koorchundedu (2)
Aa Chota Koorchundaka Yunduvaade Dhanyudu (2)

Yehova Dharmashaasthramandu Aanandinchuchu (2)
Ellappudu Dhyaanamu Cheyuvaade Dhanyudu (2)

Kaaluva Neeti Yora Nathadu Naatabadi Thana (2)
Kaalamuna Phalinchu Chettu Vale Yundunu (2)

Aaku Vaadani Chettuvale Naathadundunu (2)
Aayana Cheyunadiyella Saphalamagunu (2)

Dushta Janulu Aa Vidhamugaa Nundaka (2)
Pottuvale Gaaliki Chedaragottabadudhuru (2)

Nyaaya Vimarsha Sabhalayandu Dushta Janulu (2)
Neethimanthula Sabhalo Paapulunu Niluvaru (2)

Nethimanthula Maargamu Yehova Erugunu (2)
Nadupunu Dushtula Daari Naashanamunaku (2)          ||Dushtula||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Dushtula Aalochana lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww