Ee Dinam Sadaa lyrics

Ee Dinam Sadaa lyrics, ఈ దినం సదా నా యేసుకే సొంతం telugu christian song lyrics.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఈ దినం సదా నా యేసుకే సొంతం
నా నాధుని ప్రసన్నత నా తోడ నడచును (2)
రానున్న కాలము – కలత నివ్వదు (2)
నా మంచి కాపరీ సదా – నన్ను నడుపును        [ఈ దినం]

ఎడారులు లోయలు ఎదురు నిలచినా
ఎన్నడెవరు నడువని బాటయైనను (2)
వెరవదెన్నడైనను నాదు హృదయము (2)
గాయపడిన యేసుపాదం అందు నడచెను (2)         [ఈ దినం]

ప్రవాహం వోలె శోదకుండు ఎదురు వచ్చినా
యుద్ధకేక నా నోట యేసు నామమే
విరోదమైన ఆయుధాలు యేవి ఫలించవు
యెహోవా నిస్సియే నాదు విజయము         [ఈ దినం]

Ee Dinam Sadaa Naa Yesuke Sontham
Naa Naadhuni Prasannatha Naa Thoda Nadachunu (2)
Raanunna Kaalamu – Kalatha Nivvadu (2)
Naa Manchi Kaapari Sadaa – Nannu Nadupunu (2)       [Ee Dinam]

Edaarulu Loyalu Eduru Nilachinaa
Ennadevaru naduvani Baatayainanu (2)
Veravadennadainanu Naadu Hrudayamu (2)
Gaayapadina Yesu Paadam Andu Nadachenu (2)       [Ee Dinam]

Pravaaham Vole Shodhakundu Eduru Vachchinaa
Yuddha Keka Naa Nota Yesu Naamame (2)
Virodhamaina Aayudhaalu Yevi Phalinchavu (2)
Yehovaa Nissiye Naadu Vijayamu (2)         [Ee Dinam]

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Ee Dinam Sadaa song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#EeDinamSadaa #EeDinamSadaaSongLyrics #EeDinamSadaalyrics #EeDinamSadaaChristianSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #Telugu #christian #Song

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.