Gaanamu chaeyudu lyrics

Gaanamu chaeyudu lyrics, ఘానము చేయుదు సుకీర్థనను telugu christian song lyrics. Taken from Andhra kristhava Keerthanalu hymnal book, this song basically talks about Worshipping the Lord with instruments and getting closer to Him as I am!

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఘానము చేయుదు సుకీర్థనను – ఒహోవను గూరిచి
క్రొథ గాను రక్థి గాను ||ఘానము||

1. ఠన్నామము నుథించి అథని-రక్ష- చెన్నుగ సారెబ్ర –సిద్ధము చేసి =
పన్నుగ నన్యులలో థనమహిమ-యన్-ధున్నథ చిథ్రము-లను చాతంది
||ఘానము||

2.ఘనథయు మహథ్యమును-ధ-ధ్ఘనని యెధుత నుందు- ఘన బలమును =
వినథమౌ సౌంధర్యమును –న- థనివి నిర్మల స్థల- మున విలసిల్లు ||ఘానము||

3,ఫరిసుద్ధాలంకారముథో-నా – పరమాథ్మారాధన –పరులై యుందంది =
ధరని సకల జనులారా – లోక – గురుని యెధుత భీథి –గొనుచు నుందంది
||ఘానము||

4.ఫరిపాలించు చున్నాదనుచు థోది –నరులథో చెప్పుది-ద్ధర గధకుంద =
స్థిరముగ చేయు సథ్యముగా- జనుల- కరిమురి గాను న్యా-యము విమర్సించు
||ఘానము||

5,ఏఅమనిన నా మహాథ్ముందు – వచ్చు – నీ మహికి న్యాయము –నేర్పరచుతకు
= భూమి జనులకు నీథి సథ్య-ముల – థో మించు న్యాయ మెన్-థో విమర్సించు
||ఘానము||

6.ఝనులారా ఆ యొహోవాకు- మహి –మను బలమును సమర్పనము చేయంది
వినయముథో కానుకలను – థీసి- కొని థథ్ప్రాకార మంధున వసియింపంది

Gaanamu chaeyudu sukiirthananu Yohoavanu guurichi krotha gaanu rakthi gaanu….Gaanamu
1. Thannaamamu nuthinchi athani-raksha- chennuga saarebra –siddhamu chaesi
Pannuga nanyulaloa thanamahima-yan-dhunnatha chithramu-lanu chaatandi…Gaanamu
                                                                                 
2. Ghanathayu mahathyamunu-dha-dhghanani yedhuta nundu- ghana balamunu
Vinathamou soundharyamunu –na- thanivi nirmala sthala- muna vilasillu….Gaanamu

3. Parisuddhaalankaaramuthoa-naa – paramaathmaaraadhana –parulai yundandi
Dharani sakala janulaaraa – loaka – guruni yedhuta bhiithi –gonuchu nundandi….Gaanamu

4. Paripaalinchu chunnaadanuchu thoadi –narulathoa cheppudi-ddhara gadhakunda
Sthiramuga chaeyu sathyamugaa- janula- karimuri gaanu nyaa-yamu vimarsinchu Gaanamu

5,Eamanina naa mahaathmundu – vachchu – nii mahiki nyaayamu –naerparachutaku
Bhuumi janulaku niithi sathya-mula – thoa minchu nyaaya men-thoa vimarsinchu….Gaanamu

6.Janulaaraa aa yohoavaaku- mahi –manu balamunu samarpanamu chaeyandi vinayamuthoa kaanukalanu
Thiisi- koni thathpraakaara mandhuna vasiyimpandi…..Gaanamu

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!!

Gaanamu chaeyudu song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#GaanamuChaeyudu #ఘానముచేయుదు #CheyiViduvadu #ChristianSongLyrics #teluguClosingHymnals #christianHymns #TeluguPostludeSongs #andhraKristhavaKeerthanalu #christianSongs #teluguchristiansongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #christianimages #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway