Hallelujah Padedha lyrics

Hallelujah Padedha lyrics హల్లెలుయా పాడెదా telugu english Christian song. This song is from Andhra Zion songs book is a very meaningful and famous song among all the Christian fellowships.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

హల్లెలుయా పాడెదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదన్ (2)
అన్ని వేళలయందునా నిన్ను పూజించి కీర్తింతును (2)
ప్రభువా నిన్ను నే కొనియాడెదన్          ||హల్లెలుయా||

వాగ్ధానములనిచ్చి
నెరవేర్చువాడవు నీవే (2)
నమ్మకమైన దేవా
నన్ను కాపాడువాడవు నీవే (2)
ప్రభువా నిన్ను నే కొనియాడెదన్         ||హల్లెలుయా||

ఎందరు నిను చూచిరో
వారికి వెలుగు కల్గెన్ (2)
ప్రభువా నీ వెలుగొందితిన్
నా జీవంపు జ్యోతివి నీవే (2)
ప్రభువా నిన్ను నే కొనియాడెదన్         ||హల్లెలుయా||

కష్టములన్నింటిని
ప్రియముగా భరియింతును (2)
నీ కొరకే జీవింతును
నా జీవంపు దాతవు నీవే (2)
ప్రభువా నిన్ను నే కొనియాడెదన్         ||హల్లెలుయా||

Hallelujah Paadedaa Prabhu Ninnu Koniyaadedan (2)
Anni Velalayandunaa Ninnu Poojinchi Keerthinthunu (2)
Prabhuvaa Ninnu Ne Koniyaadedan         ||Hallelujah||

Vaagdhaanamulanichchi
Neraverchuvaadavu Neeve (2)
Nammakamaina Devaa
Nannu Kaapaaduvaadavu Neeve (2)
Prabhuvaa Ninnu Ne Koniyaadedan          ||Hallelujah||

Endaru Ninu Choochiro
Vaariki Velugu Kalgen (2)
Prabhuvaa Nee Velugondithin
Naa Jeevampu Jyothivi Neeve (2)
Prabhuvaa Ninnu Ne Koniyaadedan              ||Hallelujah||

Kashtamulannintini
Priyamuga Bhariyinthunu (2)
Nee Korake Jeevinthunu
Naa Jeevampu Daathavu Neeve (2)
Prabhuvaa Ninnu Ne Koniyaadedan               ||Hallelujah||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Hallelujah Padedha lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww