krupa kshemamu lyrics

krupa kshemamu lyrics, కృపా క్షేమము telugu lyrics, english lyrics. This song is from the album “Tejomayuda” from Hosanna Ministries and this is the 26th album from them. They are very well known as the best gospel albums since our Bro. Yesanna garu and now Pastor. John Wesley anna as sung this song and is very much heard by most of the telugu speaking people around the world.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

కృపా క్షేమము నీ శాశ్వత జీవము
నా జీవిత కాలమంతయు నీవు దయచేయువాడవు (2)
మహోన్నతమైన నీ ఉపకారములు
తలంచుచు అనుక్షణము పరవశించనా
నీ కృపలోనే పరవశించనా

నా ప్రతి ప్రార్ధనకు నీవిచ్చిన ఈవులే
లెక్కకు మించిన దీవెనలైనాయి (2)
అడుగులు తడబడక నడిపినది నీ దివ్య వాక్యమే
కడలిని మించిన విశ్వాసమునిచ్చి విజయము చేకూర్చెను (2)
నీ వాక్యమే మకరంధమై బలపరిచెను నన్ను
నా యేసయ్య స్తుతిపాత్రుడ ఆరాధన నీకే (2)
ఆరాధన నీకే                  ||కృపా క్షేమము||

నీ సత్య మార్గములో ఫలించిన అనుభవమే
పరిమళింపచేసి సాక్షిగ నిలిపాయి (2)
కలతచెందక నిలిపినది నీ దివ్య దర్శనమే
గమ్యము చేరే శక్తితో నను నింపి నూతన కృపనిచ్చెను (2)
ఆరాధ్యుడా అభిషిక్తుడా ఆరాధన నీకే
నా యేసయ్య స్తుతిపాత్రుడ ఆరాధన నీకే (2)
ఆరాధన నీకే                  ||కృపా క్షేమము||

నా ప్రాణ ప్రియుడా నన్నేలు మహారాజా
నా హృది నీ కొరకు పదిలపరచితిని (2)
బూరశబ్దము వినగా నా బ్రతుకులో కలలు పండగా
అవధులులేని ఆనందముతో నీ కౌగిలి నే చేరనా (2)

ఆరాధ్యుడా అభిషిక్తుడా ఆరాధన నీకే
ప్రాణేశ్వరా నా యేసయ్య ఆరాధన నీకే (2)
ఆరాధన నీకే                  ||కృపా క్షేమము||

Krupaa Kshemamu Nee Shaashwatha Jeevamu
Naa Jeevitha Kaalamanthayu Neevu Dayacheyuvaadavu (2)
Mahonnathamaina Nee Upakaaramulu
Thalanchuchu Anukshanamu Paravashinchanaa
Nee Krupalone Paravashinanaa

Naa Prathi Praarthanaku Neevichchina Eevule
Lekkaku Minchina Deevenalainaayi (2)
Adugulu Thadabadaka Nadipinadi Nee Divya Vaakyame
Kadalini Minchina Vishwaasamunichchi Vijayamu Chekoorchenu (2)
Nee Vaakyame Makarandamai Balaparachenu Nannu
Naa Yesayyaa Sthuthipaathruda Aaraadhana Neeke (2)
Aaraadhana Neeke                  ||Krupaa Kshemamu||

Nee Sathya Maargamulo Phalinchina Anubhavime
Parimalimpajesi Saakshiga Nilipaavu (2)
Kalatha Chendaka Nilipinadi Nee Divya Darshanamu
Gamyamu Chere Shakthitho Nanu Nimpi Noothan Krupanichchenu (2)
Aaraadhyudaa Abhishikthudaa Aaraadhana Neeke
Naa Yesayyaa Sthuthipaathruda Aaraadhana Neeke (2)
Aaraadhana Neeke                  ||Krupaa Kshemamu||

Naa Praanapriyudaa Nanneelu Mahaaraajaa
Naa Hrudi Nee Koraku Padilaparachithini (2)
Boora Shabdamu Vinagaa Naa Brathukulo Kalalu Pandagaa
Avadhululeni Aanandamutho Nee Kougili Ne Cheranaa (2)
Aaraadhyudaa Abhishikthudaa Aaraadhana Neeke
Praaneshwaraa Naa Yesayyaa Aaraadhana Neeke (2)
Aaraadhana Neeke                  ||Krupaa Kshemamu||

Bro. Yesanna, the Founder and President of ‘Hosanna Ministries’, was a God chosen vessel. He was endowed with several spiritual gifts. He has been in the ministry for over 40 years as a well known preacher, pastor, singer and lyricist. He has planted more than 1,300 + churches in Andhra, Telangana, Tamilnadu, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra,  Kerala, Delhi, Gujarat, Goa and  across other states in India and other countries like Canada, South Africa, America and many more.

He was used mightily by God both nationally and internationally. This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

krupa kshemamu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww