Krupagala Deva lyrics

Krupagala Deva lyrics కృపగల దేవా దయగల రాజా telugu christian song. This song is from Hosanna mandhir’s 31st album, This song is sung by Pastor Abhraham, Bro Yesanna who is the Founder and President of ‘Hosanna Ministries’, was a God chosen vessel. He was endowed with several spiritual gifts. He has been in the ministry for over 40 years as a well known preacher, pastor, singer and a blessed man of God.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

కృపగల దేవా దయగల రాజా

కృపగల దేవా దయగల రాజా
చేరితి నిన్నే బహు ఘనతేగా
నీ చరణములే నే కోరితిని
నీ వరములనే నే వేడితిని (2)
సర్వాధికారి నీవే దేవా – నా సహకారి నీవే ప్రభువా
నా కోరికలే సఫలము చేసి – ఆలోచనలే నెరవేర్చితివి


అర్పించెదను నా సర్వమును నీకే దేవా
ఆరాధించి ఆనందించెద నీలో దేవా (2)       ||కృపగల||

త్రోవను చూపే తారవు నీవే
గమ్యము చేర్చే సారథి నీవే (2)
జీవన యాత్రా శుభప్రదమాయే
నా ప్రతి ప్రార్థన పరిమళమాయె
నీ ఉదయకాంతిలో నను నడుపుము
నా హృదిని నీ శాంతితో నింపుము (2)       ||కృపగల||

కృప చూపి నన్ను అభిషేకించి
వాగ్ధానములు నెరవేర్చినావే (2)
బహు వింతగా నను ప్రేమించినావే
బలమైన జనముగా నను మార్చినావే
నీ కీర్తి జగమంత వివరింతును
నీ దివ్య మహిమలను ప్రకటింతును (2)       ||కృపగల||

నా యేసురాజా వరుడైన దేవా
మేఘాల మీద దిగి వచ్చు వేళ (2)
ఆకాశ వీధిలో కమనీయ కాంతిలో
ప్రియమైన సంఘమై నిను చేరెదను
నిలిచెదను నీతోనే సీయోనులో
జీవింతు నీలోనే యుగయుగములు (2)       ||కృపగల||

Krupagala Devaa Dayagala Raajaa

Krupagala Devaa Dayagala Raajaa
Cherithi Ninne Bahu Ghanathegaa
Nee Charanamule Ne Korithini
Nee Varamulane Ne Vedithini (2)
Sarvaadhikaari Neeve Devaa – Naa Sahakaari Neeve Prabhuvaa
Naa Korikale Saphalamu Chesi – Aalochanale Neraverchithivi

Arpinchedanu Naa Sarvamunu Neeke Devaa
Aaraadhinchi Aanandincheda Neelo Devaa (2)       ||Krupagala||

Throvanu Choope Thaaravu Neeve
Gamyamu Cherche Saarathi Neeve (2)
Jeevana Yaathraa Shubhapradamaaye
Naa Prathi Praardana Parimalamaaye
Nee Udayakaanthilo Nanu Nadupumu
Naa Hrudini Nee Shaanthitho Nimpumu (2)       ||Krupagala||

Krupa Choopi Nannu Abhishekinchi
Vaagdhaanamulu Neraverchinaave (2)
Bahu Vinthagaa Nanu Preminchinaave
Balamaina Janamuga Nanu Maarchinaave
Nee Keerthi Jagamantha Vivarinthunu
Nee Divya Mahimalanu Prakatinthunu (2)       ||Krupagala||

Naa Yesuraajaa Varudaina Devaa
Meghaala Meeda Digi Vachchu Vela (2)
Aakaasha Veedhilo Kamaneeya Kaanthilo
Priyamaina Sanghamai Ninu Cheredanu
Nilichedanu Neethone Seeyonulo
Jeevinthu Neelone Yugayugamulu (2)       ||Krupagala||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Krupagala Deva lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww