Kummari O Kummari lyrics

Kummari O Kummari lyrics కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి telugu english. This song is from Andhra Zion songs book holding song no. 644 is a very meaningful and famous song among all the Christian fellowships.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి జగతుత్పత్తిదారి
జిగట మన్నైన నా వంక చల్లగ చూడుమయ్యా
ఆ ఆ ఆ చల్లగ చూడుమయ్యా

పనికిరాని పాత్రనని – పారవేయకుమా
పొంగి పొరలు పాత్రగా – నన్ను నింపుమా (2)
సువార్తలోని పాత్రలన్నీ – శ్రీ యేసుని పొగడుచుండ
సాక్షిగానుండు పాత్రగజేసి – సత్యముతో నింపుము తండ్రి
ఆ ఆ ఆ సత్యముతో నింపుము తండ్రి                    ||కుమ్మరి||

విలువలేని పాత్రను నేను – కొనువారు లేరెవ్వరు
వెలలేని నీదు రక్తంబుతో – వెలుగొందు పాత్రగజేసి (2)
ఆటంకములనుండి తప్పించి నన్ను – ఎల్లప్పుడు కావుమయ్యా
పగిలియున్న పాత్రను నేను – సరిచేసి వాడుమయ్యా
ఆ ఆ ఆ సరిచేసి వాడుమయ్యా                            ||కుమ్మరి||

లోకాశతో నిండి ఉప్పొంగుచూ – మార్గంబు నే దప్పితిన్
మనుషేచ్ఛలన్నియు స్థిరమనుచునే – మనశ్శాంతి కోల్పోతిని (2)
పోగొట్టుకున్న పాత్రయనుచు – పరుగెత్తి నను పట్టితివి
ప్రాణంబు నాలో ఉన్నప్పుడే – నీ పాదంబుల్ పట్టితిన్
ఆ ఆ ఆ నీ పాదంబుల్ పట్టితిన్                            ||కుమ్మరి||

Kummari O Kummari Jagathuthpaththidaari
Jigata Mannaina Naa Vanka
Challaga Choodumayyaa
Aaa Aaa Aaa Challaga Choodumayyaa

Panikiraani Paathranani Paaraveyakumaa
Pongi Poralu Paathragaa Nannu Nimpumaa (2)
Suvaarthaloni Paathralanni
Sree Yesuni Pogaduchunda
Saakshiga Nundu Paathragajesi
Sathyamutho Nimpumu Thandri
Aaa Aaa Aaa Sathyamutho Nimpumu Thandri             ||Kummari||

Viluvaleni Paathranu Nenu
Konuvaaru Lerevvaru
Velaleni Needu Rakthambutho
Velugondu Paathragajesi (2)
Aatankamulanundi Thappinchi Nannu
Ellappudu Kaavumayyaa
Pagiliyunna Paathranu Nenu
Sarichesi Vaadumayyaa
Aaa Aaa Aaa Sarichesi Vaadumayyaa                ||Kummari||

Lokaashatho Nindi Upponguchoo
Maargambu Ne Dappithin
Manushechchalanniyu Sthiramanuchune
Manashaanthi Kolpothini (2)
Pogottukunna Pathrayanuchu
Parugeththi Nanu Pattithivi
Praanambu Naalo Unnappude
Nee Paadambul Pattithin
Aaa Aaa Aaa Nee Paadambul Pattithin             ||Kummari||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Kummari O Kummari

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww