Lokamunu Vidachi lyrics

Lokamunu Vidachi lyrics లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా telugu christian song. This song is sung by brother David athota, which mainly talks about a day where we need to leave this world and how is your journey in this world.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా (2)
సర్వమిచ్చటనే విడువవలెన్ – విడువవలెన్     ||లోకమును||

యాత్రికులము ఈ దుష్ట లోకములో
పాడు లోకములో మనకేది లేదు (2)
ఏ విషయమందైన గర్వించలేము (2) గర్వించలేము
జాగ్రత్తగానే నడచుకొనెదము (2)      ||లోకమును||

మన ఈర్ష్య కపటా ద్వేషాలు విడచి
నిజ ప్రేమతోనే జీవించెదాము (2)
నిష్కళంకులమై శుద్ధులమై (2) శుద్ధులమై
పరిపూర్ణతను చేపట్టుదాము (2)      ||లోకమును||

ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూచెదాము
ఎంతా అద్భుతమో సౌందర్య నగరం (2)
ప్రభువు చెంతకు వెళ్ళెదము (2) వెళ్ళెదము
విజయోత్సవముతో ప్రవేశించెదము (2)      ||లోకమును||

Lokamunu Vidachi Vellavalenugaa (2)
Sarvamichchatane Viduvavalen – Viduvavalen      ||Lokamunu||

Yaathrikulamu Ee Dushta Lokamulo
Paadu Lokamulo Manakedi Ledu (2)
Ae Vishayamandaina Garvinchalemu (2) Garvinchalemu
Jaagratthagaane Nadachukonedamu (2)        ||Lokamunu||

Mana Eershya Kapataa Dweshaalu Vidachi
Nija Premathone Jeevinchedaamu (2)
Nishkalankulamai Shuddhulamai (2) Shuddhulamai
Paripoornathanu Chepattudaamu (2)        ||Lokamunu||

Aathmeeya Nethraalatho Choochedaamu
Enthaa Adbhuthamo Soundarya Nagaram (2)
Prabhuvu Chenthaaku Velledamu (2) Velledamu
Vijayothsavamutho Praveshinchedamu (2)        ||Lokamunu||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Lokamunu Vidachi lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww