Nee Karyamulu lyrics

Nee Karyamulu lyrics నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా telugu christian worship song. This song is sung by pastor Vinod kumar, Benjamin Johnson. Christ Alone Music Worship Song Written and Composed by Pastor Vinod Kumar.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా (4)
నీవు సెలవియ్యగా – శూన్యము సృష్టిగా మారెనే
నీవు సెలవియ్యగా – మారా మధురం ఆయెనే
నీవు సెలవియ్యగా – దురాత్మలు పారిపోయెనే
నీవు సెలవియ్యగా – దరిద్రము తొలగిపోయెనే (2)

మోషే ప్రార్ధించగా – మన్నాను ఇచ్చితివే
ఆ మన్నా నీవే యేసయ్యా
ఏలియా ప్రార్ధించగా – ఆహారమిచ్చితివే
నా పోషకుడవు నీవే కదా (2)        ||నీవు సెలవియ్యగా||

లాజరు మరణించగా – మరణము నుండి లేపితివే
మోడైనను చిగురింపచేసెదవు
కానాన్ వివాహము ఆగిపోవుచుండగా
నీ కార్యముతో జరిగించితివే
నీ కార్యముతో (12)

సెలవిమ్మయ్యా సెలవిమ్మయ్యా
ఈ క్షణమే యేసయ్యా (8)       ౹౹నీవు సెలవియ్యగా౹౹

Nee Kaaryamulu Aascharyamulu Devaa (4)
Neevu Selaviyyagaa – Shoonyamu Srushtigaa Maarene
Neevu Selaviyyagaa – Maaraa Madhuram Aayene
Neevu Selaviyyagaa – Duraathmalu Paaripoyene
Neevu Selaviyyagaa – Daridramu Tholagipoyene (2)

Moshe Praardhinchagaa – Mannaanu Ichchithive
Aa Mannaa Neeve Yesayyaa
Eliyaa Praardhinchagaa – Aahaaramichchithive
Naa Poshakudavu Neeve Kadaa (2)       ||Neevu Selaviyyagaa||

Laazaru Maraninchagaa – Maranamu Nundi Lepithive
Modainanu Chigurimpachesedavu
Kaanaan Vivaahamu Aagipovuchundagaa
Nee Kaaryamutho Jariginchithive
Nee Kaaryamutho (12)

Selavimmayya Selavimmayya
Ee Kshaname Yesayya (8)          ||Neevu Selaviyyagaa||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Nee Karyamulu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul