Neevu Thodundaga lyrics

Neevu Thodundaga lyrics నీవు తోడుండగా నాకు telugu christian song lyrics. This song is sung by Pastor. Sandeep Vadegar, from The Living way Church.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

నీవు తోడుండగా నాకు దిగులుండునా
నా మంచి యేసయ్యా
మనసారా స్తోత్రమయా (2)           ||నీవు తోడుండగా||

నీవంటి వారెవ్వరు
నీ తోటి సాటెవ్వరు (2)
నా జీవితాన – నీవే ప్రభువా (2)
నాకెవ్వరు లేరు ఇలలో (2)
హాలెలూయా హాలెలూయా హల్లెలూయా (3)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హాలెలూయా
నీవు తోడుండగా….

మనుషులలో మహనీయుడా
వేల్పులలో ఘణ పూజ్యుడా (2)
సర్వాధికారి సర్వాంతర్యామి (2)
చేసెద నీ పాద సేవ (2)
హాలెలూయా హాలెలూయా హల్లెలూయా (3)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హాలెలూయా         ||నీవు తోడుండగా||

Neevu Thodundagaa Naaku Digulundunaa
Naa Manchi Yesayyaa
Manasaaraa Sthothramayaa (2)          ||Neevu Thodundagaa||

Neevanti Vaarevvaru
Nee Thoti Saatevvaru (2)
Naa Jeevithaana – Neeve Prabhuvaa (2)
Naakevvaru Leru Ilalo (2)
Haalelooyaa Haalelooyaa Hallelooyaa (3)
Hallelooyaa Hallelooyaa Haalelooyaa
Neevu Thodundagaa…

Manushyulalo Mahaneeyudaa
Velpulalo Ghana Poojyudaa (2)
Sarvaadhikaari Sarvaantharyaami (2)
Cheseda Nee Paada Sevaa (2)
Haalelooyaa Haalelooyaa Hallelooyaa (3)
Hallelooyaa Hallelooyaa Haalelooyaa            ||Neevu Thodundagaa||

This is an old classic christian song which is all about thanksgiving to the Lord in each and every situation. For He is the Lord of Hosts and every creature obeys his command and praise His holy name. Please check out the entire website for more song, missionary biographies and quotes.

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Neevu Thodundaga lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCiAGVe1iK1ptf3yKYPxwAww