Nithya Prematho lyrics

Nithya Prematho lyrics, chords, నిత్య ప్రేమతో telugu lyrics,english lyrics,. composed and written by Samuel Wilson & Jeeva R Pakerla(Telugu Lyrics) in the musical composition of Prabhu Pammi took off to a different note in every listener heart leaving an heavenly experience.

Click on the Tabs below to view your content

English Lyrics
Telugu Lyrics
Chords
Audio/Video

Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Thalli Premanu Minchinade
Loka Premanu Minchinade

Ninnu Nenu – Ennadu Viduvanu (2)
Nithyamu Neethone Jeevinthun
Sathya Saakshiga Jeevinthun

Nithya Rakshanatho – Nannu Rakshinchen (2)
Eka Rakshakudu Yese
Loka Rakshakudu Yese
Nee Chiththamunu Cheyutakai – Nee Polikagaa Undutakai (2)
Naa Sarvamu Neeke Arpinthun
Poornaanandamutho Neeke Arpinthun

Nithya Raajyamulo – Nannu Cherpinchan (2)
Megha Rathamulapai Raanaiyunnaadu
Yesu Raajuga Raanaiyunnaadu
Aaraadhinthunu Saashtaangapadi (2)
Swarga Raajyamulo Yesun
Sathya Daivam Yesun

Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Thalli Premanu Minchinade
Loka Premanu Minchinade
Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Thalli Premanu Minchinade
Loka Premanu Minchinade

నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
తల్లి ప్రేమను మించినదే
లోక ప్రేమను మించినదే

నిన్ను నేను – ఎన్నడు విడువను (2)
నిత్యము నీతోనే జీవింతున్
సత్య సాక్షిగ జీవింతున్

నిత్య రక్షణతో – నన్ను రక్షించెన్ (2)
ఏక రక్షకుడు యేసే
లోక రక్షకుడు యేసే


నీ చిత్తమును చేయుటకై – నీ పోలికగా ఉండుటకై (2)
నా సర్వము నీకే అర్పింతును
పూర్ణానందముతో నీకే అర్పింతున్


నిత్య రాజ్యములో – నన్ను చేర్పించన్ (2)
మేఘ రథములపై రానైయున్నాడు
యేసు రాజుగ రానైయున్నాడు
ఆరాధింతును సాష్టాంగపడి (2)
స్వర్గ రాజ్యములో యేసున్
సత్య దైవం యేసున్


నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
తల్లి ప్రేమను మించినదే
లోక ప్రేమను మించినదే
నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
తల్లి ప్రేమను మించినదే
లోక ప్రేమను మించినదే

Dm Gm C Dm
Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Dm Bb C Dm Bb C Dm
Thalli Premanu Minchinade – Loka Premanu Minchinade
Dm Gm C Dm
Ninnu Nenu – Ennadu Viduvanu (2)

Dm Bb C Dm Bb C Dm
Nithyamu Neethone Jeevinthun – Sathya Saakshiga Jeevinthun
Dm Gm C Dm
Nithya Rakshanatho – Nannu Rakshinchen (2)
Dm Bb C Dm Bb C Dm
Eka Rakshakudu Yese – Loka Rakshakudu Yese
Dm Gm C Dm
Nee Chiththamunu Cheyutakai – Nee Polikagaa Undutakai (2)
Dm Bb C Dm Bb C Dm
Naa Sarvamu Neeke Arpinthun – Poornaanandamutho Neeke Arpinthun
Dm Gm C Dm
Nithya Raajyamulo – Nannu Cherpinchan (2)
Dm Bb C Dm Bb C Dm
Megha Rathamulapai Raanaiyunnaadu – Yesu Raajuga Raanaiyunnaadu
Dm Gm C Dm
Aaraadhinthunu – Saashtaangapadi (2)
Dm Bb C Dm Bb C Dm
Swarga Raajyamulo Yesun – Sathya Daivam Yesun
Dm Gm C Dm
Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)

Dm Bb C Dm Bb C Dm
Thalli Premanu Minchinade – Loka Premanu Minchinade
Dm Gm C Dm
Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Dm Bb C Dm Bb C Dm
Thalli Premanu Minchinade – Loka Premanu Minchinade
Strumming: D D U D U D U D

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Nithya Prematho song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#NithyaPrematho #NithyaPremathoSongLyrics #NithyaPrematholyrics #NithyaPremathoChristianSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #Telugu #christian #Song