Nuvvevaro Yesu Nuvvevaro lyrics

Nuvvevaro Yesu Nuvvevaro song lyrics,telugu lyrics, english lyrics.నువ్వెవరో యేసు నువ్వెవరో The World sees your elegance, talent & qualification, but God sees your Heart. Singer : Starry Angelina Edwards is a born again Christian. She is studying +2. She is a worshiper of Christ,songwriter and tune composer.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఈ లోకం కన్నా మిన్నగా
నా బంధం కన్నా అండగా
అన్నీ నీవై నిలిచి
నను వెదకి వచ్చితివే

నువ్వెవరో యేసు నువ్వెవరో…
నా తల్లి కన్నా నీవే
నా తండ్రి కన్నా నీవే
నా అండ దండ తోడు నీడ నీవై
నన్ను కాచితివే
ఈ లోకం కన్నా మిన్నగా
నా బంధం కన్నా అండగా
అన్నీ నీవై నిలిచి
నను వెదకి వచ్చితివే

నా తల్లి నను మరచే
నేనెన్నో సార్లు ఏడ్చే
నీవు నన్ను మరువక
నా ప్రక్కన ఉంటివే
నా కన్నుల్లోని నీళ్లు నిను మసక చేసెనే
నా కంటి నీరు తుడిచి నేనున్నానంటివే         ||ఈ లోకం||

నా తండ్రి నను విడచే
నేనొంటరినై నడచే
నీవు నన్ను విడువక
నా చెంత నడచితివే
ఎవరు లేరనే బాధలో నిన్నే కానకపోయే
తుళ్ళిపడిన వెంటనే నన్నాదుకొంటివే
(యేసు) నువ్వేలే నా సర్వం – (2)         ||నా తల్లి||

Ee Lokam Kannaa Minnagaa
Naa Bandham Kannaa Andagaa
Anni Neevai Nilachi
Nanu Vedaki Vachchithive
Nuvvevaro Yesu Nuvvevaro…

Naa Thalli Kannaa Neeve
Naa Thandri Kannaa Neeve
Naa Anda Dhanda Thodu Needa Neevai
Nannu Kaachithive
Ee Lokam Kannaa Minnagaa
Naa Bandham Kannaa Andagaa
Anni Neevai Nilachi
Nanu Vedaki Vachchithive

Naa Thalli Nanu Marache
Nenenno Saarlu Aedche
Neevu Nannu Maruvaka
Naa Prakkana Untive
Naa Kannulloni Neellu Ninu Masaka Chesene
Naa Kanti Neeru Thudichi Nenunnaanantive          ||Ee Lokam||

Naa Thandri Nanu Vidache
Nenontarinai Nadache
Neevu Nannu Viduvaka
Naa Chentha Nadachithive
Evaru Lerane Baadhalo Ninne Kaanakapoye
Thullipadina Ventane Nannaadhukontive
(Yesu) Nuvvele Naa Sarvam – (2)           ||Naa Thalli||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul !

Nuvvevaro Yesu Nuvvevaro, His ministries India

Please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul