Prabhuni Gruhamu lyrics

Prabhuni Gruhamu lyrics ప్రభుని గృహము ఆయన మహిమతో Hebron song, telugu christian song. This song is sung by sis. Sis.R.Prasanna Jyothi and also sung by the hebron churches in an around two states of Andhra Pradesh and Telangana.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ప్రభుని గృహము ఆయన మహిమతో
పరిపూర్ణముగా నిండెను (2)

అపరాధములచే ప్రజలందరును
దేవుని మహిమను కోల్పోయిరి (2)
తన మహిమను మన కిచ్చుటకు (2)
యేసు ప్రభువే బలి యాయెన్ (2)        ||ప్రభుని||

కృపా సత్యములు సంపూర్ణముగా
మన మధ్యలో వసించెను (2)
తండ్రి మహిమను తన సుతునిలో (2)
మనమందరము చూచితిమి (2)        ||ప్రభుని||

ప్రభువు యింటిని నిర్మించు చుండె
సజీవమైన రాళ్ళతో (2)
ఆయన మహిమ దానియందుండ (2)
తన సంకల్పమై యున్నది (2)        ||ప్రభుని||

శాంతిరాజు యిల్లు కట్టుచున్నాడు
మానవ హస్తము అందుండదు (2)
క్రయమునిచ్చి స్థలముకొనెను (2)
తాను కోరిన స్థలమదే (2)        ||ప్రభుని||

ప్రత్యేకపరచిన ఆత్మీయ యింటికి
తన పునాదిని వేసెను (2)
రక్షణ జీవిత సాక్ష్యము ద్వారా (2)
ప్రభువే సర్వము చేసెను (2)        ||ప్రభుని||

సింహాసనముపై కూర్చున్న ప్రభువే
అణగ ద్రొక్కెను శత్రువును (2)
సంపూర్ణ జయముతో ఆర్భాటముతో (2)
వెలిగించెను తన యింటిని (2)        ||ప్రభుని||

దేవుని యిల్లు ముగించబడగా
పైనుండి అగ్ని దిగివచ్చున్ (2)
దహించబడును సర్వ మలినము (2)
ఇంటిని మహిమతో నింపును (2)        ||ప్రభుని||

Prabhuni Gruhamu Aayana Mahimatho
Paripoornamugaa Nindenu (2)

Aparaadhamulache Prajalandarunu
Devuni Mahimanu Kolpoyiri (2)
Thana Mahimanu Manakichchutaku (2)
Yesu Prabhuve Bali Yaayen (2)        ||Prabhuni||

Krupaa Sathyamulu Sampoornamugaa
Mana Madhyalo Vasinchenu (2)
Thandri Mahimanu Thana Suthunilo (2)
Manamandaramu Choochithimi (2)        ||Prabhuni||

Prabhuvu Intini Nirminchuchunde
Sajeevamaina Raallatho (2)
Aayana Mahima Daaniyandunda (2)
Thana Sankalpamaiyunnadi (2)        ||Prabhuni||

Shaanthi Raaju Illu Kattuchunnaadu
Maanava Hasthamu Andundadu (2)
Krayamunichchi Sthalamu Konenu (2)
Thaanu Korina Sthalamide (2)        ||Prabhuni||

Prathyekaparachina Aathmeeya Intiki
Thana Punaadini Vesenu (2)
Rakshana Jeevitha Aakshyamu Dwaaraa (2)
Prabhuve Sarvamu Chesenu (2)        ||Prabhuni||

Simhaasanamupai Koorchunna Prabhuve
Anaga Drokken Shathruvunu (2)
Sampoorna Jayamutho Aarbhaatamutho (2)
Veliginchenu Thana Intini (2)        ||Prabhuni||

Devuni Illu Muginchabadagaa
Painundi Agni Digivachchun (2)
Dahinchabadunu Sarva Malinamu (2)
Intini Mahimatho Nimpunu (2)        ||Prabhuni||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Prabhuni Gruhamu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul