Rare Mana Yesu Swamini

Rare Mana Yesu Swamini song lyrics, రారే మన యేసు స్వామిని telugu christian song lyrics. Written and sung by Rev Dr Apostle Ranjith Ophir garu

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

రారే మన యేసు స్వామిని
జూతము కోర్కె – లూర ప్రియులారా పేర్మిని
గూరిమి భక్తుల జేరువ విందట
భూరిద యామృత సారము లొలికెడు
చారు కటాక్ష వి – శాలేక్షనుడట
నారకులగు నర – నారీ జనులకు
దారక మొసగను దానే పిలుచునట
దారుణ పాప మ-హారణ్యమునకు
గారు చిచ్చు గతి గన్పడువాడట
ఘోర దరిద్రత గూల్చెడి వాడట
సారంబగు తన సభకు మకుటమాట         ||రారే||

పతిత పావనమౌ వేల్పట
అనాది దేవ సుతుడై – ఇల జేరినాడట
సతతము కడు దురి – తతమోయుతమగు
ప్రతి దేశమునకు – హిత భాస్కరుడట
అతులిత మోక్షో – న్నత గుణగణుడట
కుతలంబున స-ద్గతి రహితంబగు
పతితుల గావను – మృతుడైనాడట
అతి పుణ్య తను – క్షత శోణితమును
వ్రతముగ సిలువను నతఁడొసంగెనట
మృతిని జయించుచు బ్రతికి లేచెనట
మతి నమ్మిన మన గతి యితడేనట          ||రారే||

తుదలేని మహిమ వాడట
తను గొల్చు సాధు – హృదయుల సొమ్ము మూటట
చెదరిన గొర్రెల – వెదక వచ్చెనట
చిదురుపలగు జన హృదయములన్నిట
బదిలముగా నె-మ్మది నిడువాడట
నదితట మఠ జన వదనముల స
మ్మద శుభవార్తను – బలికినవాడట
సదయత సంధుల – కక్షుల నిడెనట
వెదకి బధిరులకు – వీనులొసగె నట
సదమల మోక్ష ప్రభుడగు విభుడట
యిదిగో మనకిత డేలినవాడట       ||రారే||

Rare Mana Yesu Swamini
Joothamu Korke – Loora Priyulaaraa Permini
Goorimi Bhakthula Jeruva Vindata
Bhoorida Yaamrutha Saaramu Lolikedu
Chaaru Kataaksha Vi – shaalekshanudata
Naarakulagu Nara – Naaree Janulaku
Daaraka Mosaganu Daane Pilachunata
Daaruna Paapa Ma-haaranyamunaku
Gaaru Chichchu Gathi Ganpaduvaadata
Ghora Daridratha Goolchedi Vaadata
Saarambagu Thana Sabhaku Makutamata         ||Rare||

Pathitha Paavanamou Velpata
Anaadi Deva Suthudai – Ila Jerinaadata
Sathathamu Kadu Duri – Thathamoyuthamagu
Prathi Deshamunaku – Hitha Bhaaskarudata
Athulitha Moksho – nnatha Gunaganudata
Kuthalambuna Sa-dgathi Rahithambagu
Pathithula Gaavanu – Mruthudainaadata
Athi Punya Thanu – Kshatha Shonithamunu
Vrathamuga Siluvanu Nathadosangenata
Mruthini Jayinchuchu Brathiki Lechenata
Mathi Nammina Mana Gathi Yithadenata         ||Rare||

Thudaleni Mahima Vaadata
Thanu Golchu Saadhu – Hrudayula Sommu Mootata
Chedarina Gorrela – Vedaka Vachchenata
Chidurupalagu Jana Hrudayamulannita
Badilamugaa Ne-mmadi Niduvaadata
Nadithata Mata Jana Vadanamula Sa
mmada Shubhavaarthanu – Balikinavaadata
Sadayatha Sandhula – Kakshula Nidenata
Vedaki Badhirulaku – Veenulosage Nata
Sadamala Moksha Prabhudagu Vibhudata
Yidigo Manakitha Delinavaadata        ||Rare||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Rare Mana Yesu Swamini song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul