Sarvonnathudaa lyrics

Sarvonnathudaa lyrics సర్వోన్నతుడా telugu christian song lyrics, by Hosanna ministries sung by Yesanna.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

సర్వోన్నతుడా
నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము (2)
ఎవ్వరు లేరు – నాకు ఇలలో (2)
ఆదరణ నీవేగా -ఆనందం నీవేగా (2)

నీ దినములన్నిట ఎవ్వరు నీ ఎదుట
నిలువలేరని యెహోషువాతో (2)
వాగ్దానము చేసినావు
వాగ్దాన భూమిలో చేర్చినావు (2)      ॥సర్వోన్నతుడా॥

నిందలపాలై నిత్య నిబంధన
నీతో చేసిన దానియేలుకు (2)
సింహాసనమిచ్చినావు
సింహాల నోళ్లను మూసినావు (2)      ॥సర్వోన్నతుడా॥

నీతి కిరీటం దర్శనముగా
దర్శించిన పరిశుద్ధ పౌలుకు (2)
విశ్వాసము కాచినావు
జయజీవితము ఇచ్చినావు (2)      ॥సర్వోన్నతుడా॥

Sarvonnathudaa
Neeve Naaku Aashrayadurgamu (2)
Evvaru Leru – Naaku Ilalo (2)
Aadarana Neevegaa – Aanandam Neevegaa (2)

Nee Dinamulannita Evvaru Nee Eduta
Niluvalerani Yehoshuvaatho (2)
Vaagdhaanamu Chesinaavu
Vaagdhaana Bhoomilo Cherchinaavu (2)      ||Sarvonnathudaa||

Nindala Paalai Nithya Nibandhana
Neetho Chesina Daaniyeluku (2)
Simhaasanamichchinaavu
Simhaala Nollanu Moosinaavu (2)      ||Sarvonnathudaa||

Neethi Kireetam Darshanamugaa
Darshinchina Parishuddha Pouluku (2)
Vishwaasamu Kaachinaavu
Jaya Jeevithamu Ichchinaavu (2)      ||Sarvonnathudaa||

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Sarvonnathudaa lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new Christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#Sarvonnathudaa #SarvonnathudaaSong #SarvonnathudaaLyrics #SarvonnathudaaChristianSong #SarvonnathudaaNeeveNakuSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #HosannaMinistries #Telugulyrics #christiansongLyrics #YessannaSongs #christian #Song #GoodFridaySongs #TeluguGoodFridaySongs