Shaaronu Polamulo lyrics

Shaaronu Polamulo lyrics, షారోను పొలములో పూసిన పుష్పమా telugu christian song lyrics. This song is taken from the books of Church of Christ.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

షారోను పొలములో పూసిన పుష్పమా
అగాధ లోయలో దాగిన పద్మమా (2)
ప్రియ సంఘమా – ప్రియ సంఘమా (2)     ||షారోను||

ఆనందభరితం నీ హృదయం
నీ ప్రేమ అపారము (2)
యేసు నాథుడు నిన్ను పిలువగా
సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా
ఓ సంఘమా నా సంఘమా – (2)     ||షారోను||

కొండలు దాటి బండలు దాటి
యేసు నాథుడు నిను చేరగా (2)
నీదు హృదయమున నివసింపనీయుమా
సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా
ఓ సంఘమా నా సంఘమా – (2)     ||షారోను||

Shaaronu Polamulo Poosina Pushpamaa
Agaadha Loyalo Daagina Padmamaa (2)
Priya Sanghamaa – Priya Sanghamaa (2)      ||Shaaronu||

Aanandabharitham Nee Hrudayam
Nee Prema Apaaramu (2)
Yesu Naathudu Ninnu Piluvagaa
Siddhapadumaa O Sanghamaa
O Sanghamaa Naa Sanghamaa – (2)      ||Shaaronu||

Kondalu Daati Bandalu Daati
Yesu Naathudu Ninu Cheragaa (2)
Needhu Hrudayamuna Nivasimpaneeyumaa
Siddhapadumaa O Sanghamaa
O Sanghamaa Naa Sanghamaa – (2)      ||Shaaronu||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Shaaronu Polamulo song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#ShaaronuPolamulo #ShaaronuPolamuloSong #ShaaronuPolamuloLyrics #ShaaronuPolamuloChristianSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #ChurchOfChristSongs

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.