Shudha Hrudayam lyrics

Shudha Hrudayam lyrics, chords, శుద్ధ హృదయం కలుగజేయుము telugu lyrics, english lyrics. Bro. M. Anil Kumar is the founder and Chairman of Anil World Evangelism, As an evangelist passionately committed to preaching the glorious gospel of Jesus Christ, teaching the unchanging Word of God. Bro. Anil Kumar’s powerful messages continues to transform many lives, bringing them to salvation, setting people free from the heavy yoke of religion, guilt condemnation by pointing them to Jesus and His finished work on the cross.

Click on the Tabs below to view the content

English Lyrics
Telugu Lyrics
Chords
Audio/Video

Shudhdhaa Hrudayam Kalugajeyumu (3)
Nee Vaathsalyam Nee Baahulyam

Nee Krupaa Kanikaram Choopinchumu (2)
Paapamu Chesaanu Doshinai Unnaanu (2)

Thelisiyunnadi Naa Athikramame
Thelisiyunnadi Naa Paapamule (2)
Nee Sannidhilo Naa Paapamule
Oppukondunayyaa (2)

Shudhdhaa Hrudayam Kalugajeyumu (2)
Naalonaa Naalonaa (2)
Shudhdhaa Hrudayam Kalugajeyumu (3)

Nee Gnaanamunu Nee Sathyamunu
Naa Aantharyamulo Puttinchumu (2)
Utsaaha Santhosham Nee Rakshanaanandam
Kalugajeyumu Naa Hrudayamulo (4)
Nee Sannidhilo Parishudhdhaathmatho
Nannu Nimpumayyaa (2)    ||Shudhdhaa||

శుద్ధ హృదయం కలుగజేయుము (3)
నీ వాత్సల్యం నీ బాహుళ్యం
నీ కృపా కనికరం చూపించుము (2)

పాపము చేసాను దోషినై ఉన్నాను (2)
తెలిసియున్నది నా అతిక్రమమే
తెలిసియున్నది నా పాపములే (2)
నీ సన్నిధిలో నా పాపములే
ఒప్పుకొందునయ్యా (2)

శుద్ధ హృదయం కలుగజేయుము (2)
నాలోనా నాలోనా (2)
శుద్ధ హృదయం కలుగజేయుము (3)

నీ జ్ఞానమును నీ సత్యమును
నా ఆంతర్యములో పుట్టించుము (2)
ఉత్సాహ సంతోషం నీ రక్షనానందం
కలుగజేయుము నా హృదయములో (4)
నీ సన్నిధిలో పరిశుద్దాత్మతో
నన్ను నింపుమయ్యా (2)         ||శుద్ధ||

Chorus
Cm Bb Ab Cm
Shudha Hrudayam – Kalugacheyumu (3)
Verse 1
Cm Cm Bb Ab Cm
Nee Vaatsalyam Nee Baahulyam – Nee Krupa Kanikaram Chupinchumu (2)
Cm Bb
Paapamu Chesanu – Doshinaiyunnanu (2)
Cm Ab Bb Cm Cm Ab Bb Cm
Telisiyunnadi Naa Athikramame – Telisiyunnavi Naa Paapamule (2)
Cm Ab Bb Cm
Nee Sannidhilo – Naa Paapamule – Oppukondunaya
Cm Ab Bb G
Nee Sannidhilo – Naa Paapamule – Oppukondunaya

Chorus
Cm Bb Ab Cm
Shudha Hrudayam – Kalugacheyumu (2)
Cm G Ab Cm
Naalona – Naalona (2) ||Shudha||

Verse 2
Cm Cm Bb Ab Cm
Nee Gnanamunu Nee Satyamunu – Naa Antharyamulo Puttinchumu (2)
Cm                 Bb              
Uthsaha Santhosham – Nee Rakshanaanandam (2)    
Cm        Ab Bb       Cm Cm Ab     Bb Cm    
Kalugacheyumu Naa Hrudayamulo – Kalugacheyumu Naa Hrudayamulo (2)
Cm Ab Bb Cm
Nee Sannidhilo – Parishudhatmato – Nannu Nimpumaya
Cm Ab Bb G
Nee Sannidhilo – Parishudhatmato – Nannu Nimpumaya

Chorus
Cm Bb Ab Cm
Shudha Hrudayam – Kalugacheyumu (2)
Cm G Ab Cm
Naalona – Naalona (2)

Tag
Cm Ab Bb Cm Ab Bb Cm
Oh oh Oh oh Oh oh Oh Yesayya – Shudhi Hrudayame–e
Ab Bb G Cm
Oh Oh Oh Jesus – Oh Oh Oh Oh Oh
Ab Bb G Cm
Oh Oh Oh Oh – Oh Oh Oh Oh Oh
Ending
Cm Bb Ab Cm
Shudha Hrudayam – Kalugacheyumu (2)
Cm Bb Ab G Cm
Kaliginchumaya – Oh Jesus
Lyrics and Composition: Bro. Anil Kumar

 Strumming Pattern: D D U D U D U

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Shudha Hrudayam lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#ShudhaHrudayam #ShudhaHrudayamSongLyrics #ShudhaHrudayamlyrics #ShudhaHrudayamChristianSong #BroAnilKumarSongs #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #Telugu #christian #Song

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.