Thappinchu Yesayya lyrics

Thappinchu Yesayya lyrics, తప్పించు యేసయ్య telugu lyrics, english lyrics. This song is written by Pastoress. JD Mary Ramesh, The Holy Lamb Church, Hyderabad, Telangana, tuned by her elder son Mr. Robert and sung by Robert,Roselyn Jackson, Rose Mary, Jackson George. Background Vocals : Tyson Paul.

This song is based on the plea and prayering the Lord, to release the world from this Pandemic situation. As we see our loved ones are fighting for lives. The Holy Lamb Church as come up prayerfully with this song “Thappinchu Yesayya” as how the Lord as delivered his people using Moses. How he delivered Jonah from the fish and the people of Nineveh. so He will deliver us from this deadly Virus !!

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

ఈ తెగులు నుండి మమ్ములను తప్పించు యేసయ్య
ఈ కీడు నుండి మమ్ములను విడిపించు యేసయ్య

జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య
జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య

మొధటి వచనము 1:
నీ ప్రజలను విడిపించుట కొరకే
మొషేను దర్షిచినావు
చీకటి లొ ఉన్న నీ జనమునకై
గొషేను లొ బద్రపరచినావు

తప్పించు యెసయ్య – స్వస్థపరచుము యెసయ్య
తప్పించు యెసయ్య – స్వస్థపరచుము యెసయ్య

జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య
జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య

వచనము 2:
మత్స్యములొ నుండి ప్రర్దించగా
యొనాను బ్రతికించినవు
నీ ప్రజల కన్నీలను తుడచి
నీవే నీజదెవుడవైనవు

తప్పించు యెసయ్య – స్వస్థపరచుము యెసయ్య
తప్పించు యెసయ్య – స్వస్థపరచుము యెసయ్య

జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య
జీవము నీవే జీవా మార్గము నీవే
నీ అత్మతొ నీ శక్తితొ మమ్ము నీంపుమయ్య

Ee thegulu nundi mammulanu thapinchu yesaiah
Ee keedu nundi mammulanu vedipinchu yesaiah
Jeevamu neeve Jeeva margamu neeve
Ne athmatho nee shakthitho mammu nimpumaya

Verse 1
————————
Nee prajalanu vidipinchuta korake
Moshenu darshichinavu
Chekati lo unna nee janamunukai
Goshenu lo badraparachinavu

Thappinchu yesaiah – Swasthaparachumu yesaiah(2)
Jeevamu neeve Jeeva margamu neeve
Ne athmatho nee shakthitho mammu nimpumaya

Verse 2
————————
Mathsyamulo nundi pradinchaga
Yonanu brathikinchinavu
Ne prajala kannilanu thudachi
Neeve nijadevudavai navu
Mathsyamulo nundi pradinchaga
Yonanu brathikinchinavu
Ne prajala kannilanu thudachi
Neeve nijadevudavai navu

Thappinchu yesaiah – Swasthaparachumu yesaiah
Thappinchu yesaiah – Swasthaparachumu yesaiah

Jeevamu neeve Jeeva margamu neeve
Ne athmatho nee shakthitho mammu nimpumaya
Jeevamu neeve Jeeva margamu neeve
Ne athmatho nee shakthitho mammu nimpumaya

Bridge:
Mammu nimpupayya …
Krupachupumayya…..
Nee athmatho Oooh oooo
Mammu nimpumayya
Yesayaaaa…….

Please visit their Official Youtube Channel and Subscribe for the New songs: THE HOLY LAMB CHURCH

Thappinchu Yesayya, #SongOfPrayer #SongOfHope #SongOfHealing #SongOfDeliverance

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul