Yehova naa kaapari lyrics

Yehova naa kaapari lyrics, యేహొవా నా కాపరి నకు లేమికలుగధు telugu song lyrics. John Erry is an amazing worship leader, song writer, and works among youth. He is passionate about young generation to draw them close to the Lord and for His Kingdom. He is a part of “Sounds of the Nation Band” and now “Bridge Music India” and his individual gospel albums.

English Lyrics
Telugu Lyrics
Audio/Video

Yehova naa kaapari naku leamikalugadhu
Yehova naa kaapari naku leamikalugadhu

Verse 1:
1. Santi karamaina jamamula yoddha
Nannu nadi pinchavu
Santi karamaina jamamula yodha
Nannu nadi pinchavu
Chirakalamu ni mandhiramulo
Nee nivasam cheseadhanu
Chirakalamu ni mandhiramulo
Nee nivasam cheaseadhanu

yeasayya neekea naa vandhanam (yeasayya)

Verse 2:
2. Gadhandha karapu loyalalo
Ne sancha rinchinanu
Ye apayamu naku radhu
Neevu naku thodu needa
Ye apayamu naku radhu
Neevu naku thodu needa
Yesayya neekea naa vandhanam (yeasayya)

యేహొవా నా కాపరి నకు లేమికలుగధు
యేహొవా నా కాపరి నకు లేమికలుగధు

1. సంతి కరమైన జమముల యొద్ధ
నన్ను నడి పించవు
సంతి కరమైన జమముల యొధ
నన్ను నడి పించవు
చిరకలము ని మంధిరములొ
నీ నివసం చెసేధను
చిరకలము ని మంధిరములొ
నీ నివసం చేసేధను


యేసయ్య నీకే నా వంధనం (యేసయ్య)


2. గఢంధ కరపు లొయలలొ
నే సంచ రించినను
యే అపయము నకు రధు
నీవు నకు థొడు నీడ
యే అపయము నకు రధు
నీవు నకు థొడు నీడ
యేసయ్య నీకే నా వంధనం (యేసయ్య)

This song amazingly sung by most of the youngsters in telugu speaking states and his songs draw lot of younsters to the Lord, most of the songs of john erry are word driven. He and his wife swathi together write and worship the Lord with pure heart serving among the youth of various regions proclaiming the Gospel of Jesus Christ. He has been working with Bridge Music India as a team to reach the unreached through music an social media. john erry songs, telugu john erry songs

Do check out his amazing songs in his official Youtube channel : @JohnErry

yehova-naa-kaapari-lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul