Yesayya Paadaalu lyrics

Yesayya Paadaalu lyrics యేసయ్య పాదాలు telugu christian song lyrics.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

యేసయ్య పాదాలు బంగారు పాదాలు (2)
ఎండల్లో కందాయయ్యా
అయ్యయ్యయ్యో రాళ్ళల్లో చిట్లాయయ్యా (2)       ||యేసయ్య||

మండేటి ఎండల్లో కాడి మోసాడయ్యా (2)
నడలేక తూలాడయ్యా
అయ్యయ్యయ్యో నేల కూలాడయ్యా (2)       ||యేసయ్య||

కొయ్యపై కాళ్ళు పెట్టి
సీలను కొట్టిరయ్యా (2)
పాదాలు అదిరాయయ్యా
అయ్యయ్యయ్యో పాదాలు చితికాయయ్యా (2)       ||యేసయ్య||

ఈ ప్రేమమూర్తి
పాదాలు నమ్ముకుంటే (2)
పాపాలు పోతాయయ్యా
అయ్యయ్యా నీ శాపాలు తీరుతాయయ్యా
పాపాలు పోతాయయ్యా
అయ్యయ్యా నీ రోగాలు పోతాయయ్యా       ||యేసయ్య||

రాతి గుండెలను మాంసపు గుండెలుగా
మార్చేందుకు వచ్చాడయ్యా
ప్రాణము పెట్టాడయ్యా

Yesayya Paadaalu Bangaaru Paadaalu (2)
Endallo Kandaayayyaa
Ayyayyayyo Rallallo Chitlaayayyaa (2)      ||Yesayya||

Mandeti Endallo
Kaadi Mosaadayyaa (2)
Nadaleka Thoolaadayyaa
Ayyayyayyo Nela Koolaadayyaa (2)      ||Yesayya||

Koyyapai Kaallu Petti
Seelanu Kottirayyaa (2)
Paadaalu Adiraayayyaa
Ayyayyayyo Paadaalu Chithikaayayyaa (2)      ||Yesayya||

Ee Premamoorthi
Paadaalu Nammukunte (2)
Paapaalu Pothaayayyaa
Ayyayya Nee Shaapaalu Theeruthaayayyaa
Paapaalu Pothaayayyaa
Ayyayya Nee Rogaalu Pothaayayyaa     ||Yesayya||

Raathi Gundelanu Maamsapu Gundelugaa
Maarchenduku Vachchaadayyaa
Praanamu Pettaadayyaa

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Yesayya Paadaalu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new Christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#NeeKrupaNakuChalayya #NeeKrupaNakuChalayyaSong #NeeKrupaNakuChalayyaLyrics #NeeKrupaNakuChalayyaChristianSong #NeeKrupaNakuChalayyateluguchristianSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #KotiBabuSongs #christiansongLyrics #GoodFridaySongs #christian #Song #GoodFridaySongs #TeluguGoodFridaySongs