Yesu Rakthamu Rakthamu

Yesu Rakthamu Rakthamu lyrics యేసు రక్తము రక్తము రక్తము telugu christian song by Hosanna ministries.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

యేసు రక్తము రక్తము రక్తము (2)
అమూల్యమైన రక్తము
నిష్కళంకమైన రక్తము       ||యేసు రక్తము||

ప్రతి ఘోర పాపమును కడుగును
మన యేసయ్య రక్తము (2)
బహు దు:ఖములో మునిగెనే
చెమట రక్తముగా మారెనే (2)      ||యేసు రక్తము||

మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేయును
మన యేసయ్య రక్తము (2)
మన శిక్షను తొలగించెను
సంహారమునే తప్పించెను (2)      ||యేసు రక్తము||

మహా పరిశుద్ద స్థలములో చేర్చును
మన యేసయ్య రక్తము (2)
మన ప్రధాన యాజకుడు
మన కంటె ముందుగా వెళ్ళెను (2)      ||యేసు రక్తము||

Yesu Rakthamu Rakthamu Rakthamu (2)
Amoolyamaina Rakthamu
Nishkalankamaina Rakthamu        ||Yesu Rakthamu||

Prathi Ghora Paapamunu Kadugunu
Mana Yesayya Rakthamu (2)
Bahu Dukhamulo Munigene
Chemata Rakthamugaa Maarene (2)     ||Yesu Rakthamu||

Manassaakshini Shuddhi Cheyunu
Mana Yesayya Rakthamu (2)
Mana Shikshanu Tholaginchenu
Samhaaramune Thappinchenu (2)     ||Yesu Rakthamu||

Mahaa Parishuddha Sthalamulo Cherchunu
Mana Yesayya Rakthamu (2)
Mana Pradhaana Yaajakudu
Mana Kante Mundugaa Vellenu (2)     ||Yesu Rakthamu||

YouTube player

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Yesu Rakthamu Rakthamu lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new Christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway.

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#YesuRakthamuRakthamu #YesuRakthamuRakthamuSong #YesuRakthamuRakthamuLyrics #YesuRakthamuRakthamuChristianSong #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #YesannaSongs #christiansongLyrics #HosannaMinistries #SiyonuPatalu #christian #Song #GoodFridaySongs #TeluguGoodFridaySongs