Anni Kalambula lyrics

Anni Kalambula lyrics అన్ని కాలంబుల telugu lyrics. This is the first song from the book of Andhra kristhava keerthanalu and is most sung by all the major telugu speaking churches in two states.

Telugu Lyrics
English Lyrics
Audio/Video

పాట రచయిత: బేతాళ జాన్

అన్ని కాలంబుల – నున్న యెహోవా ని
నెన్నదరంబయో – కన్న తండ్రి
వన్నె కెక్కిన మోక్ష – వాసాళి సన్నుతు
లున్నతమై యుండ – మున్నె నీకు         ||అన్ని||

1. నిన్ను బ్రకటన సేయ – నిఖిల లోకములను
బన్నుగ జేసిన – బలుడ వీవె
ఉన్న లోకంబుల – నుడుగక కరుణా సం
పన్నతతో నేలు – ప్రభుడ వీవె
అన్ని జీవుల నెరిగి – యాహార మిచ్చుచు
నున్న సర్వజ్ఞుo – డవు నీవే
ఎన్న శక్యముగాక – ఉన్న లక్షణముల
సన్నుతించుటకు నే – జాలుదునా           ||అన్ని||

2. పుట్టింప నీవంచు – బోషింప నీవంచు
గిట్టింప నీవంచు – గీర్తింతును
నట్టి పనికి మాలి – నట్టి మానవుల చే
పట్టి రక్షింప బా – ధ్యుండ వంచు
దట్టమైన కృపను దరి జేర్చ నాకిచ్చి
పట్టయు నిలచియుండు – ప్రభుడ వంచు
గట్టడచే గడ – ముట్టుదనుక నా
పట్టుకొలది నిన్ను – బ్రస్తుతింతు           ||అన్ని||

3. కారుణ్య నిధి వీవు – కఠినాత్ముడను నేను
భూరి శుద్ధుడ వీవు – పాపి నేను
సార భాగ్యుడ వీవు – జగతిలో నాకన్న
దారిద్రుడే లేడు – తరచి చూడ
సార సద్గుణముల – సంపన్నుడవు నీవు
ఘోర దుర్గుణ సం – చారి, నేను
ఏ రీతి స్తుతియింతు – నే రీతి సేవింతు
నేర మెన్నక ప్రోవ – నెర నమ్మితి            ||అన్ని||

Lyricist: Bethaala John

Anni Kaalambula – Nunna Yehovaa Ni
Nennadarambayo – Kanna Thandri
Vanne Kekkina Moksha – Vaasaali Sannuthu
Lunnathamai Yunda – Munne Neeku          ||Anni||

1. Ninnu Brakatana Seya – Nikhila Lokamulanu
Bannuga Jesina – Baluda Veeve
Unna Lokambula – Nudugaka Karunaa Sam
Pannathatho Nelu – Prabhuda Neeve
Anni Jeevula Nerigi – Yaahaara Michchuchu
Nunna Sarvagnun – Davu Neeve
Enna Shakyamugaaka – Unna Lakshanamula
Sannuthinchutaku Ne – Jaaludunaa          ||Anni||

2. Puttimpa Neevanchu – Boshimpa Neevanchu
Gittimpa Neevanchu – Geerthinthunu
Natti Paniki Maali – Natti Maanavula Che
Patti Rakshimpa Baa – dhyunda Vanchu
Dattamaina Krupanu Dari Jercha Naakichchi
Pattayu Nilachiyundu – Prabhuda Vanchu
Gattadache Gada – Muttudanuka Naa
Pattukoladi Ninnu – Brasthuthinthu        ||Anni||

3. Kaarunya Nidhi Veevu – Katinaathmudanu Nenu
Bhoori Shudhdhuda Veevu – Paapi Nenu
Saara Bhaagyuda Veevu – Jagathilo Naakanna
Daaridrude Ledu – Tharachi Chooda
Saara Sadgunamula – Sampannudavu Neevu
Ghora Durguna Sam – Chaari, Nenu
Ae Reethi Sthuthiyinthu – Ne Reethi Sevinthu
Nera Mennaka Prova – Nera Nammithi         ||Anni||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Anni Kalambula lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com

Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#AnniKalambula #AnniKalambulaSongLyrics #AnniKalambulalyrics #AnniKalambulaChristianSong #AndhraKristhavaKeerthanaluSongs #TeluguChristiansongLyrics #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics #Telugu #christian #Song

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.