Balamaina Devudavu lyrics

Balamaina Devudavu lyrics, బలమైన దేవుడవు telugu christian song lyrics. Elohim Elohim..Balamaina devudavu..Balavantudavu nevu – Pas. John Wesley anna Special Song.

Click on the Tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

హోలీ హోలీ హోలీ
హి ఈస్ ద లార్డ్ గాడ్ ఆల్మైటీ
హూ వాస్ అండ్ ఈస్ అండ్ ఈస్ టు కం (2)

ఎలోహిం ఎలోహిం ఎలోహిం ఎలోహిం
బలమైన దేవుడవు – బలవంతుడవు నీవు – (2)
శూన్యములో సమస్తమును – నిరాకారములో ఆకారము
సృజియించినావు నీవు – సర్వ సృష్టికర్తవు నీవు – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హోసన్నా… హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)

ఎల్ ఒలం ఎల్ ఒలం ఎల్ ఒలం ఎల్ ఒలం
అల్ఫా ఒమేగవు – నిత్యుడైన దేవుడవు – (2)
నిత్య నిబంధన చేసావు – నిబంధనని స్థిరపరచావు
నిన్నా నేడు రేపు – మారని దేవుడవు నీవు – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హోసన్నా… హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)

ఎల్ షడ్డయ్ ఎల్ షడ్డయ్ ఎల్ షడ్డయ్ ఎల్ షడ్డయ్
పోషించు దేవుడవు – ఆశ్రయ దుర్గము నీవు – (2)
రెక్కలపై మోసెడి వాడా – రక్షణ శృంగము నీవేగా
నీ మాటున దాచే దేవా – మాటను నెరవేర్చే దేవా – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హోసన్నా… హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)

అడోనై అడోనై అడోనై అడోనై
ప్రభువైన దేవుడవు – ప్రభువులకు ప్రభువు నీవు – (2)
సర్వాధికారివి నీవు – సకల జనులకు ప్రభువు నీవు
నీవే నాకు ప్రభువు – నీవే నా యజమానుడవు – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హోసన్నా… హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)

యావే యావే యావే యావే
యెహోవా దేవా – సైన్యములకు అధిపతివి – (2)
పరిశుద్ధ దేవుడవు నీవు – ఉన్నవాడనని అన్నావు
ప్రభు యేసును పంపిన దేవా – పాపము తొలగించిన దేవా – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హోసన్నా… హల్లెలూయా హల్లెలూయా – (2)

Holy Holy Holy
He is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come (2)

Elohim Elohim Elohim Elohim
Balamaina Devudavu – Balavanthudavu Neevu – (2)
Shoonyamulo Samasthamunu – Niraakaamulo Aakaaramu
Srujiyinchinaavu Neevu – Sarva Srushtikarthavu Neevu – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hosannaa… Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)

El Olam El Olam El Olam El Olam
Alphaa Omegavu – Nithyudaina Devudavu – (2)
Nithya Nibandhana Chesaavu – Nibandhanani Sthiraparachaavu
Ninnaa Nedu Repu – Maarani Devudavu Neevu – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hosannaa… Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)

El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai
Poshinchu Devudavu – Aashraya Durgamu Neevu – (2)
Rekkalapai Mosedi Vaadaa – Rakshana Shrungamu Neevegaa
Nee Maatuna Daache Devaa – Maatanu Neraverche Devaa – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hosannaa… Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)

Adonai Adonai Adonai Adonai
Prabhuvaina Devudavu – Prabhuvulaku Prabhuvu Neevu – (2)
Sarvaadhikaarivi Neevu – Sakala Janulaku Prabhuvu Neevu
Neeve Naaku Prabhuvu – Neeve Naa Yajamaanudavu – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hosannaa… Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)

Yaahwe Yaahwe Yaahwe Yaahwe
Yehovaa Devaa – Sainyamulaku Adhipathivi – (2)
Parishuddha Devudavu Neevu – Unnavaadanani Annaavu
Prabhu Yesunu Pampina Devaa – Paapamu Tholaginchina Devaa – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)
Hallelooyaa Hallelooyaa
Hosannaa… Hallelooyaa Hallelooyaa – (2)

This song is inviting the Lord into my house and i am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best christian site in the christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.

Balamaina Devudavu song lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#BalamainaDevudavu #బలమైనదేవుడవుబలవంతుడవునీవు #BalamainaDevudavuBalavanthudavuNeevu #BalamainaDevudavu #ElohimElohim #lyrics #chords #guitarChords #Hebron Telugu songs #HebronSongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #YesannaSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway #ChristianChords #onewaytheonlyway.com