Bethlehem Puramuna lyrics

Bethlehem Puramuna lyrics, బేత్లేహేం పురమున చిత్రంబు కలిగె telugu christian song lyrics. Hebron Christmas song.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

బేత్లేహేం పురమున చిత్రంబు కలిగె
కర్తాది యేసు జన్మించినపుడు
అంధకారంపు పృథివి వీధులలో
మోదంపు మహిమ చోద్యంబుగానరే

ఉదయంపు తారల్ ముదమున బాడే
ఉదయించ యేసు ఈ పృథివిలోన
ముదమును గలిగె మరి సమాధానం
పదిలంబుతోడ పూజించ రండి            ||బేత్లేహేం||

పరమును విడచి నరరూపమెత్తి
అరుదెంచి యేసు పరమ వైద్యుండై
నరుల దుఃఖములన్ తొలగించివేసి
పరలోక శాంతి స్థిరపరచె ప్రభువు         ||బేత్లేహేం||

నీదు చిత్తమును నాదు హృదయమున
ముదమున జేయ మదినెంతో యాశ
నీదు పాలనము పరమందు వలెనె
ఈ ధరణియందు జరుగంగ జూడ       ||బేత్లేహేం||

దేవుని సన్నిధి దీనత నుండ
పావనయాత్మ పవిత్ర పరచున్
పావనుడేసు ప్రకాశమిచ్చి
జీవంబు నొసగి జీవించు నెదలో       ||బేత్లేహేం||

గతించె రాత్రి ప్రకాశించె కాంతి
వితానముగ వికసించె నెల్ల
దూతల ధ్వనితో పతి యేసు క్రీస్తు
అతి ప్రేమతోడ అరుదెంచె నోహో     ||బేత్లేహేం||

Bethlehem Puramuna Chithrambu Kalige
Karthaadi Yesu Janminchinapudu
Andhakaarampu Pruthivi Veedhulalo
Modampu Mahima Chodyambuganare

Udayampu Thaaral Mudamuna Baade
Udayincha Yesu Ee Pruthivilona
Mudamunu Galige Mari Samaadhaanam
Padilambuthoda Poojincha Randi        ||Bethlehem||

Paramunu Vidachi Nararoopameththi
Arudenchi Yesu Parama Vaidyundai
Narula Dukhamulan Tholaginchivesi
Paraloka Shaanthi Sthiraparache Prabhuvu          ||Bethlehem||

Needu Chiththamunu Naadu Hrudayamuna
Mudamuna Jeya Madinentho Yaasha
Needu Paalanamu Pramandu Valene
Ee Dharaniyandu Jaruganga Jooda           ||Bethlehem||

Devuni Sannidhi Deenatha Nunda
Paavanayaathma Pavithra Parachun
Paavanudesu Prakaashamichchi
Jeevambu Nosagi Jeevinchu Nedalo          ||Bethlehem||

Gathinche Raathri Prakaashinche Kaanthi
Vithaanamuga Vikasinche Nella
Doothala Dhvanitho Pathi Yesu Kreesthu
Athi Premathoda Arudenche Noho          ||Bethlehem||

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Bethlehem Puramuna song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#BethlehemPuramuna #బేత్లేహేంపురమునచిత్రంబుకలిగె #BethlehemPuramunaChristmasSong #JohnVittney #AllenGantaSongs #lyrics #chords #guitarChords #Hebron Telugu songs #HebronSongs #christianlyrics #christianblog #christianArticles #christianMissionary #YesannaSongs #christianwebsite #lyricswebsite #christ #Jesus #teluguchristiansongs #telugubibleverse #teluguwallpapers #andhrakristhavasongs #songs #lyrics #missionaryBiographies #missionary #oldchristiansongs #christianstack #onewaytheonlyway #ChristianChords #onewaytheonlyway.com