Christmas Medley 3 lyrics

Christmas Medley 3 lyrics దూత పాట పాడుడీ telugu christmas medley by Merlyn Salvadi and team as they release a new christmas medley every year.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

దూత పాట పాడుడీ – రక్షకున్ స్తుతించుడీ
ఆ ప్రభుండు పుట్టెను – బేత్లెహేము నందున

ఓ బేత్లెహేము గ్రామమా! సద్దేమిలేకయు
నీవొంద గాఢనిద్రపై – వెలుంగు తారలు

ఓ సద్భక్తులారా! లోక రక్షకుండు
బేత్లెహేమందు నేడు జన్మించెన్

శ్రీ రక్షకుండు పుట్టఁగా నాకాశ సైన్యము
ఇహంబున కేతెంచుచు ఈ పాట పాడెను

నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి యుత్సాహముతో

ఆ దేశములో కొందరు గొర్రెల కాపరులు
పొలములలో తమ మందలను కాయుచునున్నప్పుడు

భూనివాసులందరు – మృత్యు భీతి గెల్తురు
నిన్ను నమ్మువారికి – ఆత్మ శుద్ధి కల్గును

జ్ఞానులారా మానుడింక యోచనలం జేయుట
మానుగాను వెదకుడేసున్ చూచుచు నక్షత్రమున్

సద్దేమి లేక వచ్చెగా! ఈ వింత దానము
ఆరీతి దేవుడిచ్చుపై వరాల్ నరాళికి

రండి నేడు పుట్టినట్టి
రాజునారాధించుడి (2)

నీకు నమస్కరించి నీకు నమస్కరించి
నీకు నమస్కరించి పూజింతుము

యేసు పుట్టగానే వింత – (2)
ఏమి జరిగెరా దూతలెగసి వచ్చెరా – (2)
నేడు లోక రక్షకుండు – (2)
పుట్టినాడురా ఈ పుడమి యందున – (2)

పశువుల పాకలో పచ్చగడ్డి పరుపులో – (2)
పవళించెను… పవళించెను…
పవళించెను నాథుడు మన పాలిట రక్షకుడు – (2)

దూతల గీతాల మోత విను బేతలేమా
పరమ దూతల గీతాల మోత విను బేతలేమా
ఎన్నెన్నో యేడుల నుండి నిరీక్షించినట్టి – (2)
పరమ దూతల గీతాల మోత విను బేతలేమా – (2)

Dootha Paata Paadudi – Rakshakun Sthuthinchudi
Aa Prabhundu Puttenu – Bethlehemu Nanduna

O Bethlehemu Graamamaa! Saddemilekayu
Neevonda Gaada Nidrapai – Velungu Thaaralu

O Sadbhakthulaaraa! Loka Rakshakundu
Bethlehemandu Nedu Janminchen

Shree Rakshakundu Puttagaa Naakaasha Sainyamu
Ihambuna Kethenchuchu Ee Paata Paadenu

Namaskarimpa Randi Namaskarimpa Randi
Namaskarimpa Randi Yuthsaahamutho

Aa Deshamulo Kondaru Gorrela Kaaparulu
Polamulalo Thama Mandalanu Kaayuchununnappudu

Bhoonivaasulandaru – Mruthyu Bheethi Gelthuru
Ninnu Nammu Vaariki – Aathma Shuddhi Kalgunu

Gnaanulaaraa Maanudinka Yochanalam Jeyuta
Maanugaanu Vedakudesun Choochuchu Nakshathramun

Saddemi Leka Vachchcegaa! Ee Vintha Daanamu
Aa Reethi Devudichchupai Varaal Naraaliki

Randi Nedu Puttinatti
Raajunaaraadhinchudi (2)

Neeku Namaskarinchi Neeku Namskarinchi
Neeku Namskarinchi Poojinthumu

Yesu Puttagaane Vintha – (2)
Emi Jarigeraa Doothalegasi Vachcheraa – (2)
Nedu Loka Rakshakundu – (2)
Puttinaaduraa Ee Pudami Yanduna – (2)

Pashuvula Paakalo Pachchagaddi Parupulo – (2)
Pavalinchenu… Pavalinchenu…
Pavalinchenu Naathudu Mana Paalita Rakshakudu – (2)

Doothala Geethaala Motha Vinu Bethalemaa
Parama Doothala Geethaala Motha Vinu Bethalemaa
Ennenno Yedula Nundi Nireekshinchinatti – (2)
Parama Doothala Geethaala Motha Vinu Bethalemaa – (2)

This song is sung by most of the telugu speaking people across the world. This song maily talks about how God is protecting us and bringing us out from the trails of our enemies, but when we turn towards Him and seek Him. He is our help and refuge he will deliver us !! This song is maily talks about the body which is just dust, it is making us to remember that beauty is not important as this body will perish. Fear to the Lord who will save your soul.

Christmas Medley 3 lyrics

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new Christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Please visit for more christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

Youtube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#ChristmasMedley3 #ChristmasMedley3Lyrics #ChristmasMedley3Song #ChristmasMedley3SongLyrics #ChristmasMedley3ChristianSong #ChristmasMedley3TeluguSong #EnglishLyrics #ChristmasteluguSongs #teluguSongs #Songs #lyrics #SalvadiProductions #MerlynSalvadi