Christmas Panduga lyrics

Christmas Panduga lyrics, చూడాలని ఉన్నది telugu christmas song lyrics. This song is sung by LGMM Church.

Click on the tabs below to view the content

Telugu Lyrics
English Lyrics
Video

క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చేనులే నేడు
యేసయ్య జన్మదినం వచ్చేనులే (2)
ఆనందించెదం నూతన కీర్తన పాడెదం
యేసయ్య ప్రేమను లోకమంతా చాటేడం తెడం
యేసయ్య మార్గములో ఆనందముగా సాగెదం (2)

కన్యక గర్భములో యేసయ్య జన్మించెను
పశువుల పాకలోనే పరిశుద్ధుడు జన్మించెను
దివినుండి దూతలొచ్చి కొత్త పాటలు పాడెను (2)
గొల్లలు వచ్చిరి యేసయ్యను చూచిరి
రక్షకుడు పుట్టెనని లోకమంతా చాటిరి (2)     ||క్రిస్మస్||

దేవుని బహుమానముగా శ్రేష్టుడు భువికొచ్చెను
తన ప్రేమను వెల్లడి చేయ తన ప్రాణం అర్పించెను
సాతాను కట్లన్ని యేసయ్య తెంచెను (2)
జ్ఞానులు వచ్చిరి యేసయ్యను చూచిరి
బహుమానములిచ్చిరి సాగిలపడి మొక్కిరి (2)     ||క్రిస్మస్||

Christmas Panduga Vachchenule Nedu
Yesayya Janmadinam Vachchenule (2)
Aanandinchedam Noothana Keerthana Paadedam
Yesayya Premanu Lokamantha Chaatedam
Yesayya Maargamulo Aanandamuga Saagedam (2)

Kanyaka Garbhamulo Yesayya Janminchenu
Pashuvula Paakalone Parishudhdhudu Janminchenu
Divinundi Doothalochchi Koththa Paatalu Paadenu (2)
Gollalu Vachchiri Yesayyanu Choochiri
Rakshakudu Puttenani Lokamantha Chaatiri (2)     [Christmas]

Devuni Bahumaanamugaa Sreshtudu Bhuvikochchenu
Thana Premanu Velladi Cheya Thana Praanam Arpinchenu
Saathaanu Katlanni Yesayya Thenchenu (2)
Gnaanulu Vachchiri Yesayyanu Choochiri
Bahumaanamulichchiri Saagilapadi Mokkiri (2)     [Christmas]

Thank you folks and requesting to please visit our website frequently to view new christian articles, lyrics and quotes. Visit our Instagram page : onewaytointernity, and our facebook page: fb/Onewaytheonlyway

Christmas Panduga song lyrics

Please visit for more Christian stuff :
Visit : https://onewaytheonlyway.com
Quora : https://onewaytheonlyway.quora.com
Pinterest : https://in.pinterest.com/madhuym2012/
Facts Blog : https://factsblog.in
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/onewaytheonlyway

YouTube : https://www.youtube.com/c/Tysonpaul

#ChristmasPanduga #ChristmasPandugaChristmasSong #ChristmasSong #teluguChristmasSong #teluguSongs #christiansongs #lyrics #christiansongLyrics

This song is inviting the Lord into my house and I am waiting for your arrival. who we are and what God did for us and what do we need to do in response. May this song be used abundantly to worship and praise Him. And may it be a blessing to you and your family! Thank you!! oneway – The best Christian site in the Christian community across the world. For More updates please all the notification on your Mobile, Tablet, Desktop devices. etc.